Kumulipo

Kumulipo
A Hawaiian Creation Chant

edited and translated by Martha Warren Beckwith
(University of Chicago Press, 1951)
Interlinearization by David Stampe

[1]   KA WA AKAHI
CHANT ONE

0001. O ke au i kahuli wela ka honua
At the time when the earth became hot
0002. O ke au i kahuli lole ka lani
At the time when the heavens turned about
0003. O ke au i kuka‘iaka ka la
At the time when the sun was darkened
0004. E ho‘omalamalama i ka malama
To cause the moon to shine
0005. O ke au o Makali‘i ka po
The time of the rise of the Pleiades
0006. O ka walewale ho‘okumu honua ia
The slime, this was the source of the earth
0007. O ke kumu o ka lipo, i lipo ai
The source of the darkness that made darkness
0008. O ke kumu o ka Po, i po ai
The source of the night that made night
0009. O ka lipolipo, o ka lipolipo
The intense darkness, the deep darkness
0010. O ka lipo o ka la, o ka lipo o ka po
Darkness of the sun, darkness of the night
0011.    Po wale ho–‘i
Nothing but night
0012. Hanau ka po
The night gave birth
0013. Hanau Kumulipo i ka po, he kane
Born was Kumulipo in the night, a male
0014. Hanau Po‘ele i ka po, he wahine
Born was Po‘ele in the night, a female
0015. Hanau ka ‘Uku-ko‘ako‘a, hanau kana, he ‘Ako‘ako‘a, puka
Born was the coral polyp, born was the coral, came forth
0016. Hanau ke Ko‘e-enuhe ‘eli ho‘opu‘u honua
Born was the grub that digs and heaps up the earth, came forth
0017. Hanau kana, he Ko‘e, puka
Born was his [child] an earthworm, came forth
0018. Hanau ka Pe‘a, ka Pe‘ape‘a kana keiki puka
Born was the starfish, his child the small starfish came forth
0019. Hanau ka Weli, he Weliweli kana keiki, puka
Born was the sea cucumber, his child the small sea cucumber came forth
0020. Hanau ka ‘Ina, ka ‘Ina
Born was the sea urchin, the sea urchin [tribe]
0021. Hanau kana, he Halula, puka
Born was the short-spiked sea urchin, came forth
0022. Hanau ka Hawa‘e, o ka Wana-ku kana keiki, puka
Born was the smooth sea urchin, his child the long-spiked came forth
0023. Hanau ka Ha‘uke‘uke, o ka ‘Uhalula kana keiki, puka
Born was the ring-shaped sea urchin, his child the thin-spiked came forth
0024. Hanau ka Pi‘oe, o ka Pipi kana keiki, puka
Born was the barnacle, his child the pearl oyster came forth
0025. Hanau ka Papaua, o ka ‘Olepe kana keiki, puka
Born was the mother-of-pearl, his child the oyster came forth
0026. Hanau ka Nahawele, o ka Unauna kana keiki, puka
Born was the mussel, his child the hermit crab came forth
0027. Hanau ka Makaiauli, o ka ‘Opihi kana keiki, puka
Born was the big limpet, his child the small limpet came forth
0028. Hanau ka Leho, o ka Puleholeho kana keiki, puka
Born was the cowry, his child the small cowry came forth
0029. Hanau ka Naka, o ke Kupekala kana keiki, puka
Born was the naka shellfish, the rock oyster his child came forth
0030. Hanau ka Makaloa, o ka Pupu‘awa kana keiki, puka
Born was the drupa shellfish, his child the bitter white shell fish came forth
0031. Hanau ka ‘Ole, o ka ‘Ole‘ole kana keiki, puka
Born was the conch shell, his child the small conch shell came forth
0032. Hanau ka Pipipi, o ke Kupe‘e kana keiki, puka
Born was the nerita shellfish, the sand-burrowing shellfish his child came forth
0033. Hanau ka Wi, o ke Kiki kana keiki, puka
Born was the fresh water shellfish, his child the small fresh water shellfish came forth

0034. Hanau kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Born was man for the narrow stream, the woman for the broad stream
0035. Hanau ka Ekaha noho i kai
Born was the Ekaha moss living in the sea
0036. Kia‘i ia e ka Ekahakaha noho i uka
Guarded by the Ekahakaha fern living on land
0037.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0038.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0039.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0040. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0041. Hanau ka ‘Aki‘aki noho i kai
Born was the tough seagrass living in the sea
0042. Kia‘i ia e ka Manienie-‘aki‘aki noho i uka
Guarded by the tough landgrass living on land
0043.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0044.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0045.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0046. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0047. Hanau ka ‘A‘ala‘ula noho i kai
Born was the ‘Ala‘ala moss living in the sea
0048. Kia‘i ia e ka ‘Ala‘ala-wai-nui noho i uka
Guarded by the ‘Ala‘ala mint living on land
0049.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0050.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0051.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0052. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0053. Hanau ka Manauea noho i kai
Born was the Manauea moss living in the sea
0054. Kia‘i ia e ke Kalo-manauea noho i uka
Guarded by the Manauea taro plant living on land
0055.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0056.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0057.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0058. O kane, ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0059. Hanau ke Ko‘ele‘ele noho i kai
Born was the Ko‘ele seaweed living in the sea
0060. Kia‘i ia e ke ko Punapuna, ko ‘ele‘ele, noho i uka
Guarded by the long-jointed sugarcane, the ko ‘ele‘ele, living on land
0061.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0062.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0063.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0064. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0065. Hanau ka Puaki noho i kai
Born was the Puaki seaweed living in the sea
0066. Kia‘i ia e ka Lauaki noho i uka
Guarded by the Akiaki rush living on land
0067.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0068.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0069.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0070. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0071. Hanau ka Kakalamoa noho i kai
Born was the Kakalamoa living in the sea
0072. Kia‘i ia e ka Moamoa noho i uka
Guarded by the moamoa plant living on land
0073.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0074.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0075.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0076. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0077. Hanau ka limu Kele noho i kai
Born was the Kele seaweed living in the sea
0078. Kia‘i ia e ka Ekele noho i uka
Guarded by the Ekele plant living on land
0079.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0080.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0081.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0082. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0083. Hanau ka limu Kala noho i kai
Born was the Kala seaweed living in the sea
0084. Kia‘i ia e ka ‘Akala noho i uka
Guarded by the ‘Akala vine living on land
0085.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0086.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0087.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0088. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0089. Hanau ka Lipu‘upu‘u noho i kai
Born was the Lipu‘upu‘u living in the sea
0090. Kia‘i ia e ka Lipu‘u, noho i uka
Guarded by the Lipu‘u living on land
0091.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0092.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0093.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0094. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0095. Hanau ka Loloa, noho i kai
Born was the Long-one living at sea
0096. Kia‘i ia e ka Kalamaloloa, noho i uka
Guarded by the Long-torch living on land
0097.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0098.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0099.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0100. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0101. Hanau ka Ne, noho i kai
Born was the Ne seaweed living in the sea
0102. Kia‘i ia e ka Neneleau noho i uka
Guarded by the Neneleau [sumach] living on land
0103.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0104.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0105.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0106. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0107. Hanau ka Huluwaena, noho i kai
Born was the hairy seaweed living in the sea
0108. Kia‘i ia e ka Huluhulu-‘ie‘ie noho i uka
Guarded by the hairy pandanus vine living on land
0109.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0110.       He nuku, he wai ka ‘ai a ka la‘au
Earth and water are the food of the plant
0111.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0112. O ke kane huawai, Akua kena
The man with the water gourd, he is a god
0113. O kalina a ka wai i ho‘oulu ai
Water that causes the withered vine to flourish
0114. O ka huli ho‘okawowo honua
Causes the plant top to develop freely
0115. O paia [‘a] i ke auau ka manawa
Multiplying in the passing time
0116. O he‘e au loloa ka po
The long night slips along
0117. O piha, o pihapiha
Fruitful, very fruitful
0118. O piha-u, o piha-a
Spreading here, spreading there
0119. O piha-e, o piha-o
Spreading this way, spreading that way
0120. O ke ko‘o honua pa‘a ka lani
Propping up earth, holding up the sky
0121. O lewa ke au, ia Kumulipo ka po
The time passes, this night of Kumulipo
0122.     Po–no
Still it is night

[2]   KA WA ELUA
CHANT TWO

0123. Hanau kama a ka Powehiwehi
Born is a child to Po-wehiwehi
0124. Ho‘oleilei ka lana a ka Pouliuli
Cradled in the arms of Po-uliuli[?]
0125. O Mahiuma, o Ma‘apuia
A wrestler, a pusher [?]
0126. O noho i ka ‘aina o Pohomiluamea
Dweller in the land of Poho-mi-luamea
0127. Kukala mai ka Haipu-aalamea
The sacred scent from the gourd stem proclaims [itself]
0128. O naha wilu ke au o Uliuli
The stench breaks forth in the time of infancy
0129. O ho‘ohewahewa a kumalamala
He is doubtful and stands swelling
0130. O pohouli a poho‘ele‘ele
He crooks himself and straddles
0131. O na wai ehiku e lana wale
The seven waters just float
0132. Hanau kama a hilu, a holo
Born is the child of the hilu fish and swims
0133. O ka hilu ia pewa Iala kau
The hilu fish rests with spreading tail-fin
0134. O kau[l]ana a Pouliuli
A child of renown for Po-uliuli
0135. O kuemiemi a Powehiwehi
A little one for Po-wehiwehi
0136. O Pouliuli ke kane
Po-uliuli the male
0137. O Powehiwehi ka wahine
Po-wehiwehi the female

0138. Hanau ka i‘a, hanau ka Nai‘a i ke kai la holo
Born is the l‘a [fish], born the Nai‘a [porpoise] in the sea there swimming
0139. Hanau ka Mano, hanau ka Moano, i ke kai la holo,
Born is the Mano [shark], born the Moano [goatfish] in the sea there swimming
0140. Hanau ka Mau, hanau ka Maumau i ke kai la holo
Born is the Mau, born the Maumau in the sea there swimming
0141. Hanau ka Nana, hanau ka Mana i ke kai la holo
Born is the Nana, born the Mana fish in the sea there swimming
0142. Hanau ka Nake, hanau ka Make i ke kai la holo
Born is the Nake, born the Make in the sea there swimming
0143. Hanau ka Napa, hanau ka Nala i ke kai la holo
Born is the Napa, born the Nala in the sea there swimming
0144. Hanau ka Pala, hanau ke Kala i ke kai la holo
Born is the Pala, born the Kala [sturgeon ?] in the sea there swimming
0145. Hanau ka Paka, hanau ka Papa i ke kai la holo
Born is the Paka eel, born is the Papa [crab] in die sea there swimming
0146. Hanau ke Kalakala, hanau ka Huluhulu i ke kai la holo
Born is the Kalakala, born the Huluhulu [sea slug] in the sea there swimming
0147. Hanau ka Halahala, hanau ka Palapala i ke kai la holo
Born is the Halahala, born the Palapala in the sea there swimming
0148. Hanau ka Pe‘a, hanau ka Lupe i ke kai la holo
Born is the Pe‘a [octopus], born is the Lupe [sting ray] in the sea there swimming
0149. Hanau ke Ao, hanau ke Awa i ke kai la holo
Born is the Ao, born is the ‘Awa [milkfish] in the sea there swimming
0150. Hanau ke Aku, hanau ke ‘Ahi i ke kai la holo,
Born is the Aku [bonito], born the Ahi [albacore] in the sea there swimming
0151. Hanau ka Opelu, hanau ke Akule i ke kai la holo
Born is the Opelu [mackerel], born the Akule fish in the sea there swimming
0152. Hanau ka ‘Ama‘ama, hanau ka ‘Anae i ke kai la holo
Born is the ‘Ama‘ama [mullet], born the ‘Anae [adult mullet] in the sea there swimming
0153. Hanau ka Ehu, hanau ka Nehu i ke kai la holo
Born is the Ehu, born the Nehu fish in the sea there swimming
0154. Hanau ka ‘Iao, hanau ka ‘Ao‘ao i ke kai la holo
Born is the ‘Ino, born the ‘Ao‘ao in the sea there swimming
0155. Hanau ka ‘Ono, hanau ke Omo i ke kai la holo
Born is the ‘Ono fish, born the Omo in the sea there swimming
0156. Hanau ka Pahau, hanau ka Lauhau i ke kai la holo
Born is the Pahau, born is the Lauhau in the sea there swimming
0157. Hanau ka Moi, hanau ka Lo‘ilo‘i i ke kai la holo
Born is the Moi [threadfin], born the Lo‘ilo‘i in the sea there swimming
0158. Hanau ka Mao, hanau ka Maomao, i ke kai la holo
Born is the Mao, born is the Maomao in the sea there swimming
0159. Hanau ke Kaku, hanau ke A‘ua‘u i ke kai la holo
Born is the Kaku, born the A‘ua‘u in the sea there swimming
0160. Hanau ke Kupou, hanau ke Kupoupou i ke kai la holo
Born is the Kupou, born the Kupouposu in the sea there swimming
0161. Hanau ka Weke, hanau ka Lele i ke kai la holo
Born is the Weke [mackerel ? ], born the Lele in the sea there swimming
0162. Hanau ka Palani, hanau ka Nukumomi i ke kai la holo
Born is the Palani [sturgeon], born the Nukumoni [cavalla] in the sea there swimming
0163. Hanau ka Ulua, hanau ka Hahalua i ke kai la holo
Born is the Ulua fish, born the Hahalua [devilfish] in the sea there swimming
0164. Hanau ka ‘Ao‘aonui, hanau ka Paku‘iku‘i i ke kai la holo
Born is the ‘Ao‘aonui born the Paku‘iku‘i fish in the sea there swimming
0165. Hanau ka Ma‘i‘i‘i, hanau ka Ala‘ihi i ke kai la holo
Born is the Ma‘i‘i‘i fish, born the Ala‘ihi fish in the sea there swimming
0166. Hanau ka ‘O‘o, hanau ka ‘Akilolo i ke kai la holo
Born is the ‘O‘o, born the ‘Akilolo fish in the sea there swimming

0167. Hanau ka Nenue, noho i kai
Born is the Nenue [pickerel] living in the sea
0168. Kia‘i ia e ka Lauhue noho i uka
Guarded by the Lauhue [gourd plant] living on land
0169.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0170.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0171.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0172. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0173. Hanau ka Pahaha noho i kai
Born is the Pahaha [young mullet] living in the sea
0174. Kia‘i ia e ka Puhala noho i uka
Guarded by the Puhala [pandanus] living on land
0175.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0176.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0177.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0178. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0179. Hanau ka Pahau noho i kai
Born is the Pahau living in the sea
0180. Kia‘i ia e ka Lauhau noho i uka
Guarded by the Hau tree [hibiscus] living on land
0181.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0182.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0183.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0184. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0185. Hanau ka He‘e noho i kai
Born is the He‘e [squid] living in the sea
0186. Kia‘i ia e ka Walahe‘e noho i uka
Guarded by the Walahe‘e [shrub] living on land
0187.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0188.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0189.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0190. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0191. Hanau ka ‘O‘opukai noho i kai
Born is the ‘O‘opu [gobey fish] living in the sea
0192. Kia‘i ia e ka ‘O‘opuwai noho i uka
Guarded by the ‘O‘opu [fish] living in fresh water
0193.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0194.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0195.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0196. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0197. Hanau ka puhi Kauwila noho i kai
Born is the Kauila eel living in the sea
0198. Kia‘i ia e ka Uwila noho i uka
Guarded by the Kauila tree living on land
0199.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0200.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0201.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0202. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0203. Hanau ka Umaumalei noho i kai
Born is the Umaumalei eel living in the sea
0204. Kia‘i ia e ka ‘Ulei noho i uka
Guarded by the ‘Ulei tree living on land
0205.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0206.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0207.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0208. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0209. Hanau ka Paku‘iku‘i noho i kai
Born is the Paku‘iku‘i fish living in the sea
0210. Kia‘i ia e ka la‘au Kukui noho i uka
Guarded by the Kukui tree [candlenut] living on land
0211.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0212.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0213.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0214. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0215. Hanau ka Laumilo noho i kai
Born is the Laumilo eel living in the sea
0216. Kia‘i ia e ka [la‘au] Milo noho i uka
Guarded by the Milo tree living on land
0217.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0218.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0219.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0220. O kane ia, Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0221. Hanau ke Kupoupou noho i kai
Born is the Kupoupou fish living in the sea
0222. Kia‘i ia e ke Kou noho i uka
Guarded by the Kou tree living on land
0223.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0224.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0225.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0226. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0227. Hanau ka Hauliuli noho i kai
Born is the Hauliuli [snake mackerel] living in the sea
0228. Kia‘i ia e ka Uhi noho i uka
Guarded by the Uhi yam living on land
0229.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0230.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0231.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0232. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0233. Hanau ka Weke noho i kai
Born is the Weke [mackerel] living in the sea
0234. Kia‘i ia e ka Wauke noho i uka
Guarded by the Wauke plant living on land
0235.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0236.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0237.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0238. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0239. Hanau ka ‘A‘awa noho i kai
Born is the ‘A‘awa fish living in the sea
0240. Kia‘i ia e ka ‘Awa noho i uka
Guarded by the ‘Awa plant living on land
0241.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0242.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0243.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0244. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0245. Hanau ka Ulae noho i kai
Born is the Ulae [lizard fish] living in the sea
0246. Kia‘i ia e ka Mokae noho i uka
Guarded by the Mokae rush living on land
0247.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0248.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0249.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0250. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0251. Hanau ka Palaoa noho i kai
Born is the Palaoa [walrus] living in the sea [?]
0252. Kia‘i ia e ka Aoa noho i uka
Guarded by the Aoa [sandalwood] living on land
0253.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0254.       He nuku, he kai ka ‘ai a ka i‘a
Earth and water are the food of the plant
0255.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0256. O ke ka‘ina a palaoa e ka‘i nei
The train of walruses passing by [?]
0257. E kuwili o ha‘aha‘a i ka moana
Milling about in the depths of the sea
0258. O ka opule ka‘i loloa
The long lines of opule fish
0259. Manoa wale ke kai ia lakou
The sea is thick with them
0260. O kumimi, o ka lohelohe a pa‘a
Crabs and hardshelled creatures
0261. O ka‘a monimoni i ke ala
[They] go swallowing on the way
0262. O ke ala o Kolomio o miomio i hele ai
Rising and diving under swiftly and silently
0263. Loa‘a Pimoe i ke polikua
Pimoe lurks behind the horizon
0264. O Hikawainui, o Hikawaina
On the long waves, the crested waves
0265. O pulehulehu hako‘ako‘a
Innumerable the coral ridges
0266. Ka mene ‘a‘ahu wa‘awa‘a
Low, heaped-up, jagged
0267. O holi ka poki‘i i ke au ia uliuli
The little ones seek the dark places
0268. Po‘ele wale ka moana powehiwehi
Very dark is the ocean and obscure
0269. He kai ko‘ako‘a no ka uli o Paliuli
A sea of coral like the green heights of Paliuli
0270. O he‘e wale ka ‘aina ia lakou
The land disappears into them
0271. O kaha uliuli wale i ka po–la
Covered by the darkness of night
0272.     Po–no
Still it is night

[3]   KA WA EKOLU
CHANT THREE

0273. O kane ia, o ka wahine kela
A male this, the female that
0274. O kane hanau i ke auau po-‘ele‘ele
A male born in the time of black darkness
0275. O ka wahine hanau i ke auau po-haha
The female born in the time of groping in the darkness
0276. Ho‘ohaha ke kai, ho‘ohaha ka uka
Overshadowed was the sea, overshadowed the land
0277. Ho‘ohaha ka wai, ho‘ohaha ka mauna
Overshadowed the streams, overshadowed the mountains
0278. Ho‘ohaha ka po-niuauae‘ae‘a
Overshadowed the dimly brightening night
0279. Ulu ka Haha na lau eiwa
The rootstalk grew forming nine leaves
0280. Ulu nioniolo ka lau pahiwa
Upright it grew with dark leaves
0281. O ho‘oulu i ka lau palaiali‘i
The sprout that shot forth leaves of high chiefs
0282. Hanau o Po-‘ele‘ele ke kane
Born was Po‘ele‘ele the male
0283. Noho ia e Pohaha he wahine
Lived with Pohaha a female
0284. Hanau ka pua a ka Haha
The rootstalk sprouted
Hanau ka Haha

0285. Hanau ka Huhu he makua
Born was the Wood borer, a parent
0286. Puka kana keiki he Huhulele, lele
Out came its child a flying thing, and flew
0287. Hanau ka Pe‘elua ka makua
Born was the Caterpillar, the parent
0288. Puka kana keiki he Pulelehua, lele
Out came its child a Moth, and flew
0289. Hanau ka Naonao ka makua
Born was the Ant, the parent
0290. Puka kana keiki he Pinao, lele
Out came its child a Dragonfly, and flew
0291. Hanau ka Unia ka makua
Born was the Grub, the parent
0292. Puka kana keiki he Uhini, lele
Out came its child the Grasshopper, and flew
0293. Hanau ka Naio ka makua
Born was the Pinworm, the parent
0294. Puka kana keiki he Nalo, lele
Out came its child a Fly, and flew
0295. Hanau ka Hualua ka makua
Born was the egg [?], the parent
0296. Puka kana keiki he Manu, lele
Out came its child a bird, and flew
0297. Hanau ka Ulili ka makua
Born was the Snipe, the parent
0298. Puka kana keiki he Kolea, lele
Out came its child a Plover, and flew
0299. Hanau ke A‘o ka makua
Born was the A‘o bird, the parent
0300. Puka kana keiki he A‘u, lele
Out came its child an A‘u bird, and flew
0301. Hanau ka Akekeke ka makua
Born was the Turnstone, the parent
0302. Puka kana keiki he Elepaio, lele
Out came its child a Fly-catcher, and flew
0303. Hanau ka Alae ka makua
Born was the Mudhen, the parent
0304. Puka kana keiki ka Apapane, lele
Out came its child an Apapane bird, and flew
0305. Hanau ka Alala ka makua
Born was the Crow, the parent
0306. Puka kana keiki he Alawi, lele
Out came its child an Alawi bird, and flew
0307. Hanau ka ‘E‘ea ka makua
Born was the ‘E‘ea bird, the parent
0308. Puka kana keiki he Alaiaha, lele
Out came its child an Alaaiaha bird, and flew
0309. Hanau ka Mamo ka makua
Born was the Mamo honey-sucker, the parent
0310. Puka kana keiki he ‘O‘o, lele
Out came its child an ‘O‘o bird, and flew
0311. Hanau ka Moho he makua
Born was the Rail, the parent
0312. Puka kana keiki he Moli, lele
Out came its child a brown Albatross, and flew
0313. Hanau ke Kikiki ka makua
Born was the Akikiki creeper, the parent
0314. Puka kana keiki he Ukihi, lele
Out came its child an Ukihi bird, and flew
0315. Hanau ke Kioea ka makua
Born was the Curlew, the parent
0316. Puka kana keiki he Kukuluae‘o, lele
Out came its child a Stilt, and flew
0317. Hanau ka ‘Iwa ka makua
Born was the Frigate bird, the parent
0318. Puka kana keiki he Koa‘a, lele
Out came its child a Tropic bird, and flew
0319. Hanau ke Kala ka makua
Born was the migrating gray-backed Tern, the parent
0320. Puka kana keiki he Kaula, lele
Out came its child a red-tailed Tropic-bird, and flew
0321. Hanau ka Unana ka makua
Born was the Unana bird, the parent
0322. Puka kana keiki he Auku‘u, lele
Its offspring the Heron came out and flew
0323.    O ka lele anei auna
Flew hither in flocks
0324.    O kahaka‘i a lalani
On the seashore in ranks
0325.    O ho‘onohonoho a pa‘a ka pae
Settled down and covered the beach
0326. Pa‘a ka aina o Kanehunamoku
Covered the land of Kane’s-hidden-island
0327. Hanau manu ka ‘aina
Land birds were born
0328. Hanau manu ke kai
Sea birds were born

0329. Hanau kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man born for the narrow stream, woman for the broad stream
0330. Hanau ka Lupe noho i kai
Born was the Stingray, living in the sea
0331. Kia‘i ia e ka Lupeakeke noho i uka
Guarded by the Stormy-petrel living on land
0332.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0333.       He hua, he‘i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0334.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0335. Hanau kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0336. Hanau ka Noio noho i kai
Born was the Sea-swallow, living at sea
0337. Kia‘i ia e ka ‘Io noho i uka
Guarded by the Hawk living on land
0338.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0339.       He hua, he ‘i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0340.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0341. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0342. Hanau ke Kolea-a-moku noho i kai
Born was the Duck of the islands, living at sea
0343. Kia‘i ia e ke Kolea-lele noho i uka
Guarded by the Wild-duck living on land
0344.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0345.       He hua, he ‘i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0346.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0347. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0348. Hanau ka Hehe noho i kai
Born was the Hehe, living at sea
0349. Kia‘i ia e ka Nene noho i uka
Guarded by the Nene [goose] living on land
0350.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0351.       He hua, he ‘i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0352.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0353. O kane, ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola,
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0354. Hanau ka Auku‘u noho i kai
Born was the Auku‘u, living by the sea
0355. Kia‘i ia e ka ‘Ekupu‘u noho i uka
Guarded by the Ekupu‘u bird living on land
0356.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0357.       He hua, he i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0358.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0359. O kane, ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0360. Hanau ka Noio noho i kai
Born was the Noddy [noio], living at sea
0361. Kia‘i ia e ka Pueo noho i uka
Guarded by the Owl [pueo] living on land
0362.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0363.       He hua, he ‘i‘o ka ‘ai a ka manu
Earth and water are the food of the plant
0364.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0365. O ka leina keia a ka manu o Halulu
This is the flying place of the bird Halulu
0366. O Kiwa‘a, o ka manu kani halau
Of Kiwa‘a, the bird that cries over the canoe house
0367. O ka manu lele auna a pa‘a ka La
Birds that fly in a flock shutting out the sun
0368. Pa‘a ka honua i na keiki manu a ka pohaha
The earth is covered with the fledgelings of the night breaking into dawn
0369. He au pohaha wale i ka mu-ká
The time when the dawning light spreads abroad
0370. O ka hahu ‘ape manewanewa
The young weak ‘ape plant rises
0371. O ka holili ha‘ape lau manamana
A tender plant with spreading leaves
0372. O ka manamana o ka hanau po
A branching out of the nightborn
0373. O po wale kela
Nothing but darkness that
0374. O po wale keia
Nothing but darkness this
0375. O po wale ke au ia Po‘ele‘ele
Darkness alone for Po‘ele‘ele
0376. O poni wale ke au ia Pohaha, ka po
A time of dawn indeed for Pohaha
0377.     Po–no
Still it is night

[4]   KA WA EHA
CHANT FOUR

0378. E kukulu i ke ‘ahi‘a a la‘a la
Plant the ‘ahi‘a and cause it to propagate
0379. O ka ‘ape aumoa ka hiwa uli
The dusky black ‘ape plant
0380. O ho‘okaha ke kai i ka ‘aina
The sea creeps up to the land
0381. O kolo aku, o kolo mai
Creeps backward, creeps forward
0382. O ho‘ohua ka ohana o kolo
Producing the family of crawlers
0383. O kolo kua, o kolo alo
Crawling behind, crawling in front
0384. O pane[‘e] ke alo, o ho‘ohonua ke kua
Advancing the front, settling down at the back
0385. O ke alo o ku‘u milimili nanea
The front of my cherished one [?]
0386. O panoia, o panopano
He is dark, splendid,
0387. O kane o ka Popanopano i hanau
Popanopano is born as a male [?]
0388. O ka Popanopano ke kane
Popanopano, the male
0389. O Polalowehi ka wahine
Po-lalo-wehi, the female
0390. Hanau kanaka ho‘olu‘a hua
Gave birth to those who produce eggs
0391. Ho‘ohua a lau i ka po a‘e nei
Produce and multiply in the passing night
0392. la nei la ho‘oku‘uku‘u
Here they are laid
0393. Ia nei la ho‘oka‘aka‘a
Here they roll about
0394. Kaka‘a kamali‘i he‘e pu‘eone
The children roll about, play in the sand
0395. O kama a ka Popanopano i hanau
Child of the night of black darkness is born

0396. Hanau ka po
The night gives birth
0397. Hanau ka po ia milinanea
The night gives birth to prolific ones
0398. Kuka‘a ka po ia ki‘i nana‘a
The night is swollen with plump creatures
0399. Hanau ka po ia honu kua nanaka
The night gives birth to rough-backed turtles
0400. Kulia ka po ia ‘ea kua neneke
The night produces horn-billed turtles
0401. Hanau ka po ia ka ‘ula maku‘e
The night gives birth to dark-red turtles
0402. Kula‘a ka po ia ka ‘ula li‘i
The night is pregnant with the small lobster
0403. Hanau ka po ia mo‘onanea
The night gives birth to sluggish-moving geckos
0404. Kukele ka po ia mo‘oni[a]nia
Slippery is the night with sleek-skinned geckos
0405. Hanau ka po ia pilipili
The night gives birth to clinging creatures
0406. Kukala ka po ia kalakala
The night proclaims rough ones
0407. Hanau ka po ia ka‘uka‘u
The night gives birth to deliberate creatures
0408. Kuemi ka po ia palaka
The night shrinks from the ineffective
0409. Hanau ka po ia ka ihu kunini
The night gives birth to sharp-nosed creatures
0410. Kueli ka po ia kupelepele
Hollowed is the night for great fat ones
0411. Hanau ka po ia kele
The night gives birth to mud dwellers
0412. Kali ka po ia mehe[u]he[u]
The night lingers for track leavers

0413. Hanau kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Born is the male for the narrow stream, the female for the broad stream
0414. Hanau ka Honua noho i kai
Born is the turtle [Honu] living in the sea
0415. Kia‘i ia e ke Kuhonua noho i uka
Guarded by the Maile seedling [Kuhonua] living on land
0416.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0417.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0418.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0419. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0420. Hanau ka Wili noho i kai
Born is the sea-borer [Wili] living in the sea
0421. Kia‘i ia e ka Wiliwili noho i uka
Guarded by the Wiliwili tree living on land
0422.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0423.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0424.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0425. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0426. Hanau ka Aio noho i kai
Born is the sea-worm living in the sea
0427. Kia‘i ia e ka Naio noho i uka
Guarded by the bastard-sandalwood living on land
0428.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0429.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0430.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0431. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0432. Hanau ka Okea noho i kai
Born is the Okea living in the sea
0433. Kia‘i ia e ka Ahakea noho i uka
Guarded by the Ahakea tree living on land
0434.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0435.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0436.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0437. O kane ia, Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0438. Hanau ka Wana noho i kai
Born is the sea-urchin [Wana] living in the sea
0439. Kia‘i ia e ka Wanawana noho i uka
Guarded by the thorny Wanawana plant living on land
0440.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0441.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0442.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0443. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0444. Hanau ka Nene noho i kai
Born is the Nene shellfish living in the sea
0445. Kia‘i ia e ka Manene noho i uka
Guarded by the Manene grass living on land
0446.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0447.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0448.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0449. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0450. Hanau ka Liko noho i kai
Born is the Liko living in the sea
0451. Kia‘i ia e ka Piko noho i uka
Guarded by the Piko tree living on land
0452.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0453.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0454.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0455. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0456. Hanau ka Opeope noho i kai
Born is the Opeope jellyfish living in the sea
0457. Kia‘i ia e ka Oheohe noho i uka
Guarded by the Oheohe [bamboo] living on land
0458.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0459.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0460.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0461. O kane ia Wai‘ololi, o ka wahine ia Wai‘olola
Man for the narrow stream, woman for the broad stream
0462. Hanau ka Nananana noho i kai
Born is the Nanana [sea spider] living in the sea
0463. Kia‘i ia, e ka Nonanona noho i uka
Guarded by the Nonanona living on land
0464.       He po uhe‘e i ka wawa
Darkness slips into light
0465.       He nuku, he la‘i ka ‘ai a kolo
Earth and water are the food of the plant
0466.       O ke Akua ke komo, ‘a‘oe komo kanaka
The god enters, man can not enter

0467. O hulahula wale ka ne‘e [a]na a kolo
With a dancing motion they go creeping and crawling
0468. O ka maewa huelo ka loloa
The tail swinging its length
0469. O kukonakona o kukonakona
Sullenly, sullenly
0470. Hele lu wale i ki‘o [a]na
They go poking about the dunghill
0471. O ka lepo hune ka ‘ai, ‘ai–a
Filth is their food, they devour it
0472. ‘Ai a kau, ‘ai a mu-a
Eat and rest, eat and belch it up
0473. Ka ‘ai [a] na a kauwa hewahewa
Eating like common people
0474. A pilihua wale ka ‘ai [a]na
Distressful is their eating
0475. O kele a hana ha-ná
They move about and become heated
0476. O hana mai ulu kunewanewa
Act as if exhausted
0477. Ke newa nei ka hele
They stagger as they go
0478. O hele i ka ‘aina o Kolo
Go in the land of crawlers
0479. Hanau ka ohana o Kolo i ka po
The family of crawlers born in the night
0480.     Po–no
Still it is night

[5]   KA WA ELIMA
CHANT FIVE

0481. O kuhele ke au ia Kapokanokano
The time arrives for Po-kanokano
0482. O ho‘omau i ke ahu o Polalouli
To increase the progeny of Po-lalo-uli
0483. O ka uli ‘iliuli makamaka hou
Dark is the skin of the new generation
0484. ‘Iliuli o ka hiwahiwa Polalouli
Black is the skin of the beloved Po-lalo-uli
0485. Moe a wahine ia Kapokanokano
Who sleeps as a wife to the Night-digger
0486. O ke kanokano o ka ihu nuku ‘eli honua
The beaked nose that digs the earth is erected
0487. E‘eku i ka moku e kupu a pu‘u
Let it dig at the land, increase it, heap it up
0488. E ho‘opalipali [a]na ke kua
Walling it up at the back
0489. Ho‘opalipali ke alo
Walling it up in front
0490. O ke kama a pua‘a i hanau
The pig child is born
0491. Ho‘ohale uka i ka nahelehele
Lodges inland in the bush
0492. Ho‘omaha i ka lo‘ilo‘i o Lo‘iloa
Cultivates the water taro patches of Lo‘iloa
0493. O ‘umi he au ka moku
Tenfold is the increase of the island
0494. O ‘umi he au ka ‘aina
Tenfold the increase of the land
0495. Ka ‘aina a Kapokanokano i noho ai
The land where the Night-digger dwelt
0496. Oliuliu ke ala i ma‘awe nei
Long is the line of his ancestry
0497. O ka ma‘awe hulu hiwa o ka pua‘a
The ancient line of the pig of chief blood
0498. Hanau ka pua‘a hiwahiwa i ke au
The pig of highest rank born in the time
0499. Ke au a Kapokanokano i noho ai
The time when the Night-digger lived
0500. Moe a po ia Polalouli
And slept with Po-lalo-uli
0501.     Hanau ka po
The night gave birth

0502. Hanau ke Po‘owa‘awa‘a, he wa‘awa‘a kona
Born were the peaked-heads, they were clumsy ones
0503. Hanau ke Po‘opahapaha, he pahapaha laha
Born were the flat-heads, they were braggarts
0504. Hanau ke Po‘ohiwahiwa, he hiwahiwa luna
Born were the angular-heads, they were esteemed
0505. Hanau ke Po‘ohaole, he haole kela
Born were the fair-haired, they were strangers
0506. Hanau ke Po‘omahakea, he keakea ka ‘ili
Born were the blonds, their skin was white
0507. Hanau ke Po‘oapahu, he huluhulu kala
Born were those with retreating foreheads, they were bushy haired
0508. Hanau ke Po‘omeumeu, he meumeu kona
Born were the blunt-heads, their heads were round
0509. Hanau ke Po‘oauli, he uliuli kona
Born were the dark-heads, they were dark
0510. Hanau ka Hewahewa, he hewahewa kona
Born were the common class, they were unsettled
0511. Hanau ka Lawalawa, he lawalawa kela
Born were the working class, they were workers
0512. Hanau ka Ho‘oipo, he ho‘oipoipo kona
Born were the favorites, they were courted
0513. Hanau ka Hulu, a he ‘a‘aia kona
Born were the slave class, and wild was their nature
0514. Hanau ka Hulupi‘i, he pi‘ipi‘i kona
Born were the cropped-haired, they were the picked men
0515. Hanau ka Meleoli, he melamela kona
Born were the song chanters, they were indolent [?]
0516. Hanau ka Ha‘upa, he ha‘upa nuinui
Born were the big bellies, big eaters were they
0517. Hanau ka Hilahila, he hilahila kona
Born were the timid ones, bashful were they
0518. Hanau ke Kenakena, he kenakena ia
Born were the messengers, they were sent here and there
0519. Hanau ka Luheluhe, he luheluhe kona
Born were the slothful, they were lazy
0520. Hanau ka Pi‘i‘awa‘awa, he ‘awa‘awa kona
Born were the stingy, they were sour
0521. Hanau ka Li‘ili‘i, he li‘ili‘i kona
Born were the puny, they were feeble ones
0522. Hanau ka Makuakua, he kuakua kona
Born were the thickset, they were stalwart
0523. Hanau ka Halahala, he lei hala kona
Born were the broad-chested, broad was their badge in battle
0524. Hanau ka Eweewe, he eweewe kona
Born were the family men, they were home lovers
0525. Hanau ka Huelo-maewa, he aewe kona
Born were the mixed breeds, they had no fixed line of descent
0526. Hanau ka Hululiha, he lihelihe kona
Born were the lousy-headed, they were lice infested
0527. Hanau ka Pukaua, he kaua hope kona
Born were the war leaders, men followed after them
0528. Hanau ka Mehe‘ula, he ‘ula‘ula ia
Born were the high chiefs, they were ruddy
0529. Hanau ka Pu‘uwelu, he weluwelu kona
Born were the stragglers, they were dispersed

0530. O kana ia welu keia
Scattered here and there
0531. Laha ai kama o Lo‘iloa
The children of Lo‘iloa multiplied
0532. O ululoa ka ‘aina o Mohala
The virgin land sprang into bloom
0533. E ku‘u mai ana i ka ipu makemake
The gourd of desire was loosened
0534. O makemake kini peleleu
With desire to extend the family line
0535. O mele ke amo a Oma kini
To carry on the fruit of Oma’s descendants,
0536. A pili ka hanauna a Kapokanokano
The generations from the Night-digger
0537. I ka po nei la–
In that period of the past
0538.     Po–no
Still it is night

[6]   KA WA EONE
CHANT SIX

0539. O kupukupu kahili o Kua-ka-mano
Many new fines of chiefs spring up
0540. O kuku ka mahimahi, o ka pihapiha kapu
Cultivation arises, full of taboos
0541. O ka holo [a]na kuwaluwalu ka linalina
[They go about scratching at the wet lands
0542. Holi [a]na, ho‘omaka, ho‘omakamaka ka ‘ai
It sprouts, the first blades appear, the food is ready] [?]
0543. Ka ‘ai ana ka pi‘ipi‘i wai
Food grown by the water courses
0544. Ka ‘ai ana ka pi‘ipi‘i kai
Food grown by the sea
0545. Ka henehene a lualua
Plentiful and heaped up
0546. Noho po‘opo‘o ka ‘iole makua
The parent rats dwell in holes
0547. Noho pupi‘i ka ‘iole li‘ili‘i
The little rats huddle together
0548. O ka hulu ai malama
Those who mark the seasons
0549. ‘Uku li‘i o ka ‘aina
Little tolls from the land
0550. ‘Uku li‘i o ka wai
Little tolls from the water courses
0551. O mehe[u] ka ‘aki‘aki a nei[a] ha‘ula
Trace of the nibblings of these brown-coated ones
0552. O lihilihi kuku
With whiskers upstanding
0553. O pe‘epe‘e a uma
They hide here and there
0554. He ‘iole ko uka, he ‘iole ko kai
A rat in the upland, a rat by the sea
0555. He ‘iole holo i ka uaua
A rat running beside the wave
0556. Hanau laua a ka Pohiolo
Born to the two, child of the Night-falling-away
0557. Hanau laua a ka Pone‘eaku
Born to the two, child of the Night-creeping-away
0558. He nene‘e ka holo a ka ‘iole ‘uku
The little child creeps as it moves
0559. He mahimahi ka lele a ka ‘iole ‘uku
The little child moves with a spring
0560. He lalama i ka ‘ili‘ili
Pilfering at the rind
0561. Ka ‘ili‘ili hua ‘ohi‘a, hua ‘ole o ka uka
Rind of the ‘ohi‘a fruit, not a fruit of the upland
0562. He pepe kama a ka po, hiolo i hanau
A tiny child born as the darkness falls away
0563. He lele kama a laua o ka po ne‘e aku
A springing child born as the darkness creeps away
0564. O kama a uli a kama i ka po, nei la
Child of the dark and child in the night now here
0565.     Po–no
Still it is night

[7]   KA WA EHIKU
CHANT SEVEN

0566. O kau ke anoano, ia‘u kualono
Fear falls upon me on the mountain top
0567. He ano no ka po hane‘e aku
Fear of the passing night
0568. He ano no ka po hane‘e mai
Fear of the night approaching
0569. He ano no ka po pihapiha
Fear of the pregnant night
0570. He ano no ka ha‘iha‘i
Fear of the breach of the law
0571. He weliweli ka nu‘u a ho‘omoali
Dread of the place of offering and the narrow trail
0572. He weliweli ka ‘ai a ke‘e koe koena
Dread of the food and the waste part remaining
0573. He weliweli a ka po hane‘e aku
Dread of the receding night
0574. He ‘ili‘ilihia na ka po he‘e mai
Awe of the night approaching
0575. He ‘ili[hia] ‘ilio kama a ka po h[an]e‘e aku
Awe of the dog child of the Night-creeping-away
0576. He ‘ilio kama a ka po he‘e mai
A dog child of the Night-creeping-hither
0577. He ‘ilio ‘i‘i, he ‘ilio, ‘a‘a
A dark red dog, a brindled dog
0578. He ‘ilio ‘olohe na ka lohelohe
A hairless dog of the hairless ones
0579. He ‘ilio alana na ka ‘a‘alua
A dog as an offering for the oven
0580. He manu ke ha‘i o Pulepule
Palatable is the sacrifice for supplication
0581. O mihi i ke anuanu, huluhulu ‘ole
Pitiful in the cold without covering
0582. O mihi i ka welawela i ke ‘a‘ahu ‘ole
Pitiful in the heat without a garment
0583. Hele wale i ke ala o Malama
He goes naked on the way to Malama
0584. Kanaha‘i a ka po i na kama
[Where] the night ends for the children [of night]
0585. Mai ka uluulu a ka welewele–a
From the growth and the parching [?]
0586. Mai ka nahu [a]na a ka nenehe
From the cutting off and the quiet [?]
0587. O Hula ka makani kona hoa
The driving Hula wind his companion
0588. O ke kaikaina muli o ka Lohelohe no
Younger brother of the naked ones, the ‘Olohe
0589. Puka ka pe‘ape‘a lohelohe
Out from the slime come rootlets
0590. Puka ka pe‘ape‘a huluhulu
Out from the slime comes young growth
0591. Puka ka pe‘ape‘a lau manamana
Out from the slime come branching leaves
0592. Puka ka pe‘ape‘a hane‘e aku
Out from the slime comes outgrowth
0593. A ka po he‘enalu mai i hanau
Born in the time when men came from afar
0594.     Po–no
Still it is night

[8]   KA WA EWALU
CHANT EIGHT

0595. O kama auli[‘i], auli[‘i] anei
Well-formed is the child, well-formed now
0596. O kama i ke au o ka po kinikini
Child in the time when men multiplied
0597. O kama i ke au o ka po he‘enalu mamao
Child in the time when men came from afar
0598. Hanau kanaka o mehelau
Born were men by the hundreds
0599. Hanau kanaka ia Wai‘ololi
Born was man for the narrow stream
0600. Hanau ka wahine ia Wai‘olola
Born was woman for the broad stream
0601. Hanau ka po Akua
Born the night of the gods
0602. O kanaka i kukuku
Men stood together
0603. O kanaka i momoe
Men slept together
0604. Momoe laua i ka po mamao
They two slept together in the time long ago
0605. Ahinahina wale kanaka e kaka‘i nei
Wave after wave of men moving in company
0606. Ha‘ula‘ula wale ka lae o ke akua
Ruddy the forehead of the god
0607. Ha‘ele‘ele ko ke kanaka
Dark that of man
0608. Hakeakea wale ka ‘auwae
White-[bearded] the chin
0609. Ho‘omalino ke au ia ka po kinikini
Tranquil was the time when men multiplied
0610. Ho‘ola‘ila‘i mehe ka po he‘enalu mamao
Calm like the time when men came from afar
0611. I kapaia La‘ila‘i ilaila
It was called Calmness [La‘ila‘i] then
0612. Hanau La‘ila‘i he wahine
Born was La‘ila‘i a woman
0613. Hanau Ki‘i he kane
Born was Ki‘i a man
0614. Hanau Kane he akua
Born was Kane a god
0615. Hanau o Kanaloa, o ka he‘e-haunawela ia
Born was Kanaloa the hot-striking octopus
A–o

0616. Hanau ka pahu
The wombs gave birth [?]
0617. O Moanaliha
Ocean-edge
0618. Kawaoma‘aukele ko laua hope mai
The-damp-forest, latter of the two
0619. Ku-polo-li‘ili-ali‘i-mua-o-lo‘i-po kona muli
The first chief of the dim past dwelling in cold uplands, their younger
0620. O ke kanaka ola loa o lau a lau ali‘i
The man of long life and hundreds upon hundreds of chiefs
0621. O kupo, o kupo
Scoop out, scoop out,
0622. O kupa, o kupa, kupakupa, ku–pa
Hollow out, hollow out, keep hollowing
0623. O kupa kupa, keke‘e ka noho a ka wahine
Hollow out, hollow out, “the woman sat sideways”
0624. O La‘ila‘i wahine o ka po he‘e[nalu] mamao
La‘ila‘i, a woman in the time when men came from afar
0625. O La‘ila‘i wahine [o] ka po kinikini
La‘ila‘i, a woman in the time when men multiplied
0626. Noho i kanaka o ka po kinikini
Lived as a woman of the time when men multiplied
0627. Hanau o Hahapo‘ele he wahine
Born was Groping-one [Hahapo‘ele], a girl
0628. Hanau o Hapopo he wahine
Born was Dim-sighted [Ha-popo], a girl
0629. Hanau o Maila i kapa o Lopalapala
Born was Beautiful [Maila] called Clothed-in-leaves [Lopalapala]
0630. O ‘Olohe kekahi inoa
Naked [‘Olohe] was another name
0631. Noho i ka ‘aina o Lua
[She] lived in the land of Lua [pit]
0632. Kapa ai ia wahi o ‘Olohelohe Lua
[At] that place called “pit of the ‘Olohe”
0633. ‘Olohelohe kane hanau i ke ao
Naked was man born in the day
0634. ‘Olohelohe ka wahine hanau i ke au
Naked the woman born in the upland
0635. Noho mai la ia kane
[She] lived here with man [?]
0636. Hanau La‘i‘olo ia kane
Born was Creeping-ti-plant [La‘i‘olo] to man
0637. Hanau Kapopo he wahine
Born was Expected-day [Kapopo], a female
0638. Hanau Po‘ele-i, hanau Po-‘ele-a
Born was Midnight [Po‘ele-i], born First-light [Po‘ele-a]
0639. Ko laua hope mai o Wehiloa
Opening-wide [Wehi-loa] was their youngest
0640. Na lakou nei i hanau mai
These were those who gave birth
0641. Ka kikiki, ka makakaka
The little ones, the older ones
0642. Ku nu‘u muiona ka muimui ana
Ever increasing in number
0643. O kanaka lele wale, o kanaka nei la
Man spread abroad, man was here now
Ua a–o–

[9]   KA WA EIWA
CHANT NINE

0644. O La‘ila‘i, o Ola‘i-ku-honua
Still, trembling stands earth
0645. O Wela, o Owe, o owa ka lani
Hot, rumbling, split is the heaven
0646. Oia wahine pi‘ilani a pi‘ilani no
This woman ascends to heaven, ascends right up to heaven
0647. Pi‘iaoa lani i ka nahelehele
Ascends up toward the forest
0648. Onehenehe lele kulani ka honua
Tries to touch the earth and the earth splits up
0649. O kama ho‘i a Ki‘i i ‘o‘ili ma ka lolo
Children of Ki‘i sprung from the brain
0650. Puka lele, lele pu i ka lani
Came out, flew, flew also to the heavens
0651. Kau ka ‘omea ke aka ‘ula ha‘iha‘ilona
Showed the sign, the ruddy tint by which they were known
0652. Kau i ka lae, he hua ulu ‘i‘i
Showed the fine reddish hair at puberty [?]
0653. Kau i ka ‘auwae, he huluhulu ‘a
Showed on the chin a reddish beard
0654. Ka hanauna a ia wahine ho‘opaha‘oha‘o
The offspring of that mysterious woman
0655. Ka wahine no ‘Iliponi, no loko o ‘I‘ipakalani
The woman of ‘Iliponi, of within ‘I‘ipakalani
0656. No ka ‘aunaki kuku wela ahi kanaka
“From the female firestick comes the fire that makes men”
0657. Oia wahine noho i Nu‘umealani
That woman dwelt in Nu‘umealani
0658. ‘Aina a ka aoa i noho ai
Land where the gods dwelt
0659. I hohole pahiwa ka lau koa
“She stripped the dark leaves of the koa tree”
0660. He wahine kino paha‘oha‘o wale keia
A woman of mysterious body was this
0661. Me ia ia Ki‘i, me ia ia Kane
She lived with Ki‘i, she lived with Kane
0662. Me ia i Kane a ka po kinikini
She lived with Kane of the time when men multiplied
0663. Moe wale ke au o ia kini
Forgotten is the time of this multitude
0664. He kini ka mamo ka po inaina-u
A multitude the posterity of the time of child-bearing
0665. Oia no ke ho‘i iluna
She returned again upward
0666. O ka la‘a la‘au aoa o Nu‘umealani noho mai
Dwelt in the sacred forest of the gods in Nu‘umealani
0667. Ho‘okauhua ilaila, ho‘owa i ka honua
Was pregnant there, the earth broke open
0668. Hanau Hahapo‘ele ka wahine
Born was the woman Groping-one [Haha-po‘ele]
0669. Hanau Hapopo ilaila
Born was Dim-sighted [Hapopo], a woman
0670. Hanau ‘Olohelohe i muli nei
Last born was Naked-one, ‘Olohelohe
0671. O ka ‘apana hanauna ia wahine la
Part of the posterity of that woman
0672.     Ua–ao–

[10]   KA WA UMI
CHANT TEN

0673. O mai la, o La‘ila‘i ka paia
Come hither, La‘ila‘i [to] the wall [?]
0674. O Kane a Kapokinikini ka pou, o Ki‘i ka mahu
Kane of Kapokinikini [to] the post; Ki‘i be quiet
0675. Hanau La‘i‘olo‘olo i noho ia Kapapa
Born was La‘i‘olo‘olo and lived at Kapapa
0676. Hanau Kamaha‘ina he kane
Born was Kamaha‘ina the first-born, a male
0677. Hanau Kamamule he kane
Born was Kamamule, a male
0678. O Kamakalua he wahine
Kamakalua the second child was a girl
0679. O Po‘ele-i e-holo, kama
Came the child Po‘ele-i [Midnight]
0680. O Po‘ele-a a-holo, kama
Came the child Po‘ele-a [First-light]
0681. O Wehi-wela-wehi-loa
Wehi-wela-wehi-loa [Opening-to-the heat, opening wide]
0682. Ho‘i hou La‘ila‘i noho ia Kane
La‘ila‘i returned and lived with Kane
0683. Hanau o Ha‘i he wahine
Born was Ha‘i, a girl
0684. Hanau o Hali‘a he wahine
Born was Hali‘a, a girl
0685. Hanau Hakea he kane
Born was Hakea, Fair-haired, a male
0686. Hanau ka muki, muka, mukekeke
There was whispering, lip-smacking and clucking
0687. Mulea, kukuku, kunenewa
Smacking, tut-tutting, head-shaking
0688. Moku, monu, mumule ana
Sulking, sullenness, silence
0689. Mumule wale ana Kane i ka mule
Kane kept silence, refused to speak
0690. I mule, i ke‘eo, i ka maua
Sullen, angry, resentful
0691. I ka wahine weweli wale
With the woman for her progeny
0692. Pe‘e e kane ia e ho‘ohanau kama
Hidden was the man by whom she had children
0693. E ho‘ohanau kama i kana keiki
[The man] to whom her children were born [?]
0694. Ho‘ole ka lani iaia muli wale
The chiefess refused him the youngest
0695. Ha‘awi i ka ‘ape kapu ia Ki‘i
Gave the sacred ‘ape to Ki‘i
0696. E Ki‘i no ke moe iaia
She slept with Ki‘i
0697. Ha‘ili Kane i ka mua, heleu wale
Kane suspected the first-born, became jealous
0698. Ha‘ili o Ki‘i o La‘ila‘i i ka muli lae punia
Suspected Ki‘i and La‘ila‘i of a secret union
0699. Pehi i ka pohaku hailuku ia Kane
They pelted Kane with stones
0700. O kani ka pahu ke wawa nei ka leo
Hurled a spear; he shouted aloud
0701. O ka‘u ho‘ailona ia, ka ka muli
“This is fallen to my lot, for the younger [line]”
0702. Huhu lili Kane moe muli ia mai la
Kane was angry and jealous because he slept last with her
0703. O ka ewe o kana muli i muli ai
His descendants would hence belong to the younger line
0704. Haku ai kama hanau mua
The children of the elder would be lord
0705. Imua ia La‘iia‘i, imua ia Ki‘i
First through La‘ila‘i, first through Ki‘i
0706. Ka laua kama hanau lani la
Child of the two born in the heavens there
0707.     Puka–
Came forth

[11]   KA WA UMIKUMAMAKAHI
CHANT ELEVEN

0708. Oia wahine noho lani a pi‘o lani no
She was a woman living among chiefs and married to her brother
0709. Oia wahine haulani a noho lani no
She was a restless woman living among chiefs
0710. Noho no iluna a iho pi‘o ia Ki‘i
She lived above and came bending down over Ki‘i
0711. Weli ai ka honua i na keiki
The earth swarmed with her offspring
0712. Hanau o Kamaha‘ina, he kane
Born was Kamaha‘ina [First-born], a male
0713. Hanau o Kamamule, kona muli
Born was Kamamule, her younger born
0714. Hanau o Kamamainau, o kona waena
Born was Kamamainau, her middle one
0715. Hanau o Kamakulua kona poki‘i, he wahine
Born was Kamakulua her little one, a girl
0716. Noho Kamaha‘ina he kane ia Hali‘a
Kamaha‘ina lived as husband to Hali[‘a]
0717. Hanau o Loa‘a ke kane
0718. Loa‘a ke kane — Nakelea ka wahine
0719. Le — Kanu
0720. Kalawe — Kamau
0721. Kulou — Haliau
0722. Na‘u — Ka-le
0723. ‘A‘a — Hehe
0724. Pulepule — Ma‘i
0725. Nahu — Luke
0726. Pono — Pono‘i
0727. Kalau — Ma-ina
0728. Kulewa — Kune
0729. Po‘u — Kala‘i
0730. Po‘ulua — Kukulukulu
0731. Pae — Ha‘a‘a
0732. Paeheunui — Ki‘eki‘e
0733. Hewa — Kulu
0734. Maku — Niau
0735. Wala — Kunewa
0736. Piha — Pihapiha
0737. Mu — Kuku
0738. Nawai — Hele
0739. Wawa — Hanehane
0740. Kua‘i — ‘A‘anai
0741. Lu‘u — Lu‘ule‘a
0742. Mai — Mai‘a
0743. Mai‘a — Paua
0744. Lana — Kilo
0745. Lanalana — Paepae
0741. Pulu — Lepea
0742. Puluka — Lelepe
0743. Pulukene — Lelekau
0744. Pulumakau — Lelemau
0750. Pulukea — ‘Umala
0751. Nekue — Mahili
0752. Nakai — Napo‘o
0753. Kuleha — Ma-ka
0754. ‘Ike — ‘Ao‘ao
0755. Mala — Hu‘i
0756. Malama — Puiki
0757. Eho — Pulama
0758. Ehoaka — Pulanaia
0759. Ehoku — Malaia
0760. Keoma — Haho‘oili
0761. Kinohi — Mu‘ala
0762. Ponia — Luka
0763. Meu‘a — Mamau
0764. Meu‘alua — Maukele
0765. Ho‘olana — Ho‘ohuli
0766. Ho‘omeha — Memeha
0767. Pula — Kua
0768. Kuamu — Kuawa
0769. Ko‘u — Ko‘uko‘u
0770. Meia — Pekau
0771. Kawala — Mahuli
0772. Huli — ‘Imi
0773. Loa‘a — ‘Oli‘oli
0774. Huhu — Le‘awale
0775. Makuma — Manoa
0776. Manomano — Lauahi
0777. Kini — Mau
0778. Leha — Maua
0779. Pu‘a — ‘Ena
0780. Pu‘a‘ena — ‘Ena‘ena
0781. Wela — Ahi
0782. Maiko — Kulewa
0783. Maikokahi — Kuakahi
0784. Maikolua — Pahila
0785. Hilahila — Ho‘ohila
0786. Kelau — Lukau
0787. Paio — Haluku
0788. Paia — Kalaku
0789. Keala — Keala‘ula
0790. Pi‘ao — Nai‘a
0791. Niau — Kekumu
0792. Launie — Huluhe
0793. Mono — Pa‘a
0794. Hekau — Ka‘ili
0795. Ho‘opa‘a — Ha
0796. Kalama — Kapala
0797. Helu — Namu
0798. Paila — Opuopu
0799. Halale — Malu
0800. Malie — Kalino
0801. Ma‘oki — Hulahe
0802. Kaiwi — Iwi‘a
0803. Kulea — Kulia
0804. Makou — Koulu
0805. Ia‘u — Mahea
0806. Iaka — Meia
0807. Makili — Lulu
0808. Heamo — Lou
0809. Heamokau — Makea
0810. Pu‘ili — Apomai
0811. Pu‘ili‘ili — Li‘ili‘i
0812. Pu‘iliaku — Heleihea
0813. Mokukapewa — Na‘alo
0814. Mokukai‘a — Naele
0815. Pi‘ala — Heleua
0816. Kiamo — Komo
0817. Koikua — Keaho
0818. Koi‘ele — Kauhi
0819. Pa‘ele — Peleiomo
0820. Keomo — Omoomo
0821. Hulimakani — Nanailuna
0822. Nanaikala — Haipule
0823. Kalawela — Kalahuiwale
0824. Kealakau — Hoku
0825. Kamau — Meu
0826. ‘Opala — Wene
0827. Hali — Halima
0828. Haliluna — Halilalo
0829. Halimau — Halelo
0830. Halipau — Muakau
0831. Nunua — Nene‘e
0832. Nananaka — Lele‘io
0833. Oamio — Ololi
0834. Omiomio — Wiwini
0835. Aila — Kukala
0836. Ailamua — Heia
0837. Ailakau — Hele
0838. Ailapau — Kaiwi
0839. Manu — Hele‘upa
0840. Lilio — Makini
0841. Leheluhe — ‘Aina
0842. Kelemau — Hinapu
0843. Kaumau — Puoho
0844. Kaukahi — Ma‘ele
0845. Mauka — Kai
0846. Ohi — Laulau
0847. Ikamu — Namu
0848. Kalu — Moena
0849. Kalukalu — Hilipo
0850. Lipo — Na‘o
0851. Lipowao — Naele
0852. Pili — ‘Aiku
0853. Pilimau — Maumaua
0854. Kahale — Mua
0855. Kahale‘ai — Nu‘u
0856. Lawai‘a — Ka‘i‘o
0857. Mauaka — Lehu
0858. Wana — Kala
0859. Wanawana — Wanakau
0860. Wanakaulani — Melu
0861. Wanamelu — Hulili
0862. Kaulua — Kaohi
0863. Wala‘au — Eiaau
0864. Hanehane — Hahane
0865. Hawane — Kuamu
0866. Heleau — Ma‘aku
0867. Hulimea — ‘Aiko
0868. Hulimua — Newa
0869. ‘Ewa — ‘Ewa‘ewa
0870. Omali — Malimali
0871. Huelo — Kakai
0872. Niolo — Eiaku
0873. Pilimai — Kona
0874. Keanu — Peleau
0875. Ka‘io — Pueo
0876. Haluaka — Kaolo
0877. Kapuhi — Mula
0878. Ehio — Emio
0879. Kakai — Alakai
0880. Amo — Koikoi
0881. Amoaku — Kuwala
0882. Helemai — Heleaku
0883. Onaho — Keanali‘i
0884. Piliko‘a — Ukuli‘i
0885. Mahinahina — Halepo‘i
0886. Po‘opo‘o — Nawai
0887. Omana — Manamana
0888. Omana‘io — Huluheu
0889. Mana‘ina‘i — Malana‘i
0890. Huluemau — Ka‘alo
0891. Kaluli — Pau
0892. Nakino — Kinohi
0893. Nakinolua — Ewalu
0894. Ukiki — Eau
0895. Uli — Uliuli
0896. Mele — Melemele
0897. Lanai — Po‘i
0898. Ha‘o — Au
0899. Pakaikai — Puehu
0900. Moana — Hilo
0901. Hulu — Makali
0902. He — Ho‘eue
0903. Makilo — Moi
0904. Naua — ‘Upa
0905. Ua — Hama
0906. Pele‘u — Hamahuna
0907. Mahina — Hina
0908. Mahinale — Ulukua
0909. Mahinale‘a — Palemo
0910. Pipika — Kuhinu
0911. Mahele — Pu‘unaue
0912. Kaohi — Kaohiohi
0913. Kona — Konakona
0914. Iho — Pelu
0915. Kula‘a — Mailu
0916. Kuamau‘u — Holehole
0917. Pahili — Halulu
0918. Keia — Luluka
0919. Maki‘oi — Meihiolo
0920. Helehele — Pineha
0921. ‘Aukai — Milo
0922. Moekau — Helemau
0923. Huluau — Pulama
0924. Melemele — Milokua
0925. Kumuniu — Pilia
0926. Amoi — Akua
0927. Kunewa — Hulema
0928. Pahilo — Pili‘aiku
0929. Napo‘i — Ka‘ale
0930. Kulana — Na-wa
0931. Kakau — Po‘ipo‘i
0932. Holeha — Hulupehu
0933. Pa‘ani — Malana‘opi
0934. Lewa — Kukelemio
0935. Pihaulu — Hoiha
0936. Kelewa‘a — Kinohili
0937. Kaki‘o — Hiliha
0938. Hulipena — Miko
0939. Mokiweo — Pakala
0940. Kapalama — Kepo‘oha
0941. Kapalamalama — Kepo‘olimaha
0942. Wikani — Kamakolu
0943. Kapehi — Kaluku‘u
0944. Hiwa — Kahiwahiwa
0945. Pano — Kekaliholiho
0946. Opelau — Maha
0947. Mahilu — Kaene
0948. Ho‘olewa — Waiau
0949. Kumau — Kahaka
0950. Papalele — Kukala
0951. Haole — Kuwahine
0952. Makua — Kaluakekane
0953. Leho — Holomau
0954. Opikana — Nahenahe
0955. Helemaka — Liko
0956. Kukuhale — Hinaulu
0957. Pohakukau — Hinamai
0958. Helua — Kalani
0959. Komokomo — Malie
0960. Po‘ele‘ele — Ho‘olua
0961. Nuku‘ele‘ele — Papakele
0962. Mama — Papakapa
0963. Hamama — Malele
0964. Kuemi — Kulua
0965. Opiliwale — Kapoulena
0966. Ahulimai — Mahinu‘ele
0967. Ma‘ikomo, — Pelemau
0968. Hununu — Kamanu
0969. Ho‘olohe — Nawaikaua
0970. Kumaua — Kulukaua
0971. Koikoi — Hau
0972. Mau‘awa — Kolokolo,
0973. Kelelua — ‘A‘a
0974. Mukana — Mahi‘opu
0975. Mahili — Wili
0976. Kukona — Naka
0977. Kanawai — Hapele
0978. Lohilohi — Hapeleau
0979. Apikili — Nohilo
0980. Ho‘omaku — Nohalau
0981. Olepe — Makau
0982. Kala — Heleana
0983. Hulipau — Hulimakeau
0984. Makohi — Hulimakele
0985. ‘O‘opuola — Nahalau
0986. Niuhuli — Nakuli‘i
0987. Ohao — Nakumau
0988. Nu‘u — Helemai
0989. Lena — Palemo
0990. Ahiahi — Opihi
0991. Ahiahihia — Ounauna,
0992. Ahiakane — Wanaku
0993. Ahiakapoloa — Kikala
0994. Ahiakapokau — Hapu‘u
0995. Ahiakulumau — Makani
0996. Ahiakamake — Kilau
0997. Ahiaka‘olu — Honika
0998. Pohinakau — Hilahea
0999. Moulikaina — Ho‘omaka
1000. Ho‘oku — Nanana
1001. Manaweulani — Laukunu
1002. Ho‘omailu — Puluea
1003. Mailu — Lehuane
1004. Polehua — Keahu
1005. Pu‘ulele — Noelo
1006. Hamohulu — Noe‘ula
1007. I‘amama — Noenoe
1008. Kuinewa — Pilimau‘u
1009. Holopulau — Hinakona,
1010. Makanewanewa — Helepuau
1011. Melia — Melemele
1012. Humuhumu — Palamau
1013. Ukianu — Nenue
1014. Ukinala — Ilimaka
1015. Ukikamau — Keohoko
1016. Ukilelewa — Laumeki
1017. Ukinahina — Nilea
1018. Ho‘opulu — ‘Olo‘olohu
1019. Nahiole — Kealapi‘i
1020. Mukiki — Makino
1021. Kiola — I‘ai‘a
1022. Mulemulea — Helelu
1023. Kukawa — Maika‘iwa
1024. Kamio, — Molemole
1025. Ho‘omu — Unauna
1026. Hailau — Pamakani
1027. Ho‘omauke‘a — Muli
1028. Pulune — Kahe
1029. Kuaua — Wailuhi
1030. Moeiho — ‘Imihia
1031. Manu‘ala — Kawele
1032. Kolealea — Kauwewe
1033. Hilohilo — Hokelona
1034. Maluipo — Hoki‘i
1035. ‘Awaia — Milo
1036. Ho‘ohinu — Ohouma
1037. Eapu — Uluoha
1038. lalo — Makalewa
1039. Heiau — Pi‘ioha
1040. Hei‘aumana — Ho‘ohiwa
1041. Pulemo — Maluolua
1042. Kaukeoa — Hi‘ileia
1043. Helemua — Puainea
1044. Kalele — Wamakona
1045. Paepae — Lima‘auki
1046. Keoa — Puameli
1047. Kapouhina — Kuamaulu
1048. Kapouhinaha — Hoku‘a‘ala
1049. Ho‘opi‘opi‘o — Pi‘onu‘u
1050. Ho‘opi‘oaka — Pi‘oanuenue
1051. Ho‘olahalaha — Pulau
1052. Ho‘omahilu — Makua
1053. Nanewa — Peleuwao
1054. Nanawa‘a — Oma
1055. Ho‘okilo — Pilikamau
1056. Kumeheu — Leleawa
1057. Leleiluna — Mainahu
1058. Halekumu — Kimonaue
1059. Halepaio — Holio
1060. Halemoeanu — Ke‘oke‘o
1061. Haleluakini — Mali‘i
1062. Halekuamu — Noio
1063. Ha‘iola — Laulaha
1064. Kalelemauliaka — Miloha
1065. Ko‘iniho — Naku
1066. Po‘oku — Paleamakau
1067. Hale‘imiloea — Hilohilo
1068. Pani‘oni‘o — Liho
1069. Kealakike‘e — Maiau
1070. Oiaku — Kaniho
1071. Huini — Naihu
1072. Pa — ‘Ai‘ano
1073. Pana — Koliau
1074. Panakahi — Alia‘oe
1075. Pa‘ikekalua — Piliwale
1076. Pu‘ukolukolu — Hele‘iamai
1077. Napu‘ueha — Ho‘okonokono
1078. Palimakahana — Helemaia
1079. Waiakea — Hepahuno
1080. Kaeamauli — ‘Eleiku
1081. Kokoi‘ele — Maumau
1082. Kaholookalwa — Heoioi
1083. Kalelenohinalea — Aluaku
1084. Pana‘akahiahinalea — Helule
1085. Panaikaluakahinalea — Painaina
1086. Pu‘ukoluakukahinalea — Noakawalu
1087. Napu‘uikahakahinalea — Piliamoa
1088. Palimawaleahinalea — Manu
1089. Akahiakaea‘akilolo — Lekeamo
1090. Paluaakaea‘akilolo — Kelekeau
1091. Pu‘ukoluakaea‘akilolo — ‘Umikaua
1092. Pu‘uhakahaa‘akilolo — Mailo
1093. Pu‘ulimakaeaaka‘akilolo — Nihohoe
1094. Akahikeewe — Paliiuka
1095. Paluakeewe — Paliikai
1096. Paukolu — Makaimoimo
1097. Pu‘uhakeewe — Lauohokena
1098. Pulimakaewe — Piu
1099. Waiakaeakaewe — Nahinahi
1100. Kamauliakaewe — Kamehai
1101. Koieleakaewe — Ulupo
1102. Kuaiwaakaewe — Newaiku
1103. Henahuno — Puhemo
1104. Panakahikenahu — Lahilahi
1105. Panaluakenahu — Kaukeahu
1106. Panakolukenahu — ‘Ulalena
1107. Panahakenahu — Eiawale
1108. Lewelimakenahu — Konukonu
1109. Paakaeakenahu — Uli
1110. Omaulikenahu — Na‘ina‘i
1111. Ko‘ielehakenahu — Pilomoku
1112. Kuaiwakelekenahu — Nahae
1113. Hekaunano — Welawela
1110. Papio — Lo‘ilo‘i
1115. Manu‘akele — Kealo
1116. Kaunuka — Kukamaka
1117. Maki‘i — Auhe‘e
1118. Kupololi‘ili — Ha‘ihae
1119. Kupoka — Milio
1120. Kupokanaha — Hamunu
1121. Kupone‘e — Naia
1122. Kupohaha — Pakau
1123. Kupoko — Hemolua
1124. Kupo-e — Naio
1125. Kupou — Kelekele
1126. Kupolele — Hapulu
1127. Kupololo — Napulu
1128. Kupolili — Kuamo‘o
1129. Kuponakanaka — Mu‘umu‘u
1130. Kupohilili — Mo‘onawe
1131. Kupohalalu — Helua
1132. Kupohelemai — Poiwa
1133. Kupokalalau — Nana
1134. Kupolahauma, — Nakulu
1135. Kupoli‘ili‘i — Eiamae
1136. Kupolona‘ana‘a — Lelehewa
1137. Kupolomaikau — Kimopu
1138. Kupolohelele — Holi
1139. Kupolopa‘iuma — Kupolupa‘iuma
1140. Kupoloha‘iha‘i — Luli
1141. Kupolokeleau — Makeamo
1142. Kupolonaunau — ‘Imo
1143. Kupoloahilo — Lua
1144. Kupolomakanui — Hulili
1145. Kupolomaiana — Manu
1146. Kupolokahuli — Hulu
1147. Kupololili — Namaka
1148. Kupololililili — Pulupuli
1149. Kupololalala — Naku
1150. Kupolohalala — Ahi
1151. Kupololuana — Hoaka
1152. Kupolola‘ila‘i — Lelea
1153. Kupolola‘iolo — Hanau
1154. Kupolola‘imai — Ilimai
1155. Kupolola‘iaku — Ho‘oilo
1156. Kupolohilihili — Makanalau
1157. Kupolomalimali — Hulipumai
1158. Kupolo‘ale — Leleiluna
1159. Kupolo‘imo — Holo‘oko‘a
1160. Kupolokalili — Uliuli
1161. Kupolomene — Hiwauli
1162. Kupolohulu — Kinopu
1163. Kupolohulilau — Makiao
1164. Kupolohulimai — Makiaoea
1165. Kupolokamana‘o — ‘Ewa
1166. Kupolokeweka — Lukona
1167. Kupolokulu — Eapa‘ipa‘i
1168. Kupolonehea — Hulihele
1169. Kupolohaliu — Maliu
1170. Kupolonakunaku — Uliau
1171. Kupolo‘ololo — Kio‘io
1172. Kupolo‘ololi — Holeaku
1173. O Polo — Nolu
1174. Polohili — Kau
1175. Polokau — Uli
1176. Polouli — Polo
1177. Polopolo — Hamu
1178. Polohamu — Nini
1179. Polonini — Ha‘iha‘i
1180. Poloha‘iha‘i — Hei
1181. Poloheihei — Hanu‘ai
1182. Polohanu‘ai — ‘Ewa
1183. Polomahimahi — Kolo
1184. Poloaku — Malu‘ape
1185. Polomai — Pelepele
1186. Eliakapolo — Pua‘a
1187. Ekukukapolo — Pua‘akame
1188. Halimaikapolo — Uluea
1189. Ho‘opoloiho — Hiamanu
1190. Poloku — Paka
1191. Polokane — Leleamia
1192. Polohiwa, — Halu
1193. Polomua — Menea
1194. Popolomea, — Miomio
1195. Popolohuamea — Omo
1196. Popolokai‘a — Lanaki
1197. Polonananana — Manahulu
1198. Polomakiawa — La‘ohe
1199. Poloanewa — Peleaku
1200. Polohauhau — Nanale
1201. Polohehewa — Huamua
1202. Polomehewa — Hewa
1203. Poloula‘a — Makolu
1204. Poloahiwa — Hiwa
1205. Polo‘ula — ‘Ula
1206. Polowena — We-na
1207. Poloimu — Mohalu
1208. Polokakahia — Kanakau
1209. Polo‘i — ‘I‘i
1210. Polo‘i‘i — Hipa
1211. Polohi-pa — Pe-pa
1212. Polohi-pakeke — Meao
1213. Polohi-pakaka — Lahiki
1214. Polohi-helehele-lahiki — Kahiki
1215. Polohi-paukahiki — Ka‘ahiki
1216. Polohilele — Haumea
1217. Poloahaumea — Ahiluna
1218. Poloahiluna — Kaumai
1219. Polokaumai — Kaulani
1220. Polokaulani — Kamakani
1221. Poloikamakani — Ikai
1222. Poloikai — Kamehani
1223. Poloikamehani — Maumau
1224. Poloimaumau — Mauna
1225. Poloimauna — La‘au
1226. Poloila‘au — Kanahele
1227. Poloikanahele — Kukulu
1228. Poloikukulu — Ho‘omoe
1229. Poloiho‘omoe — Hanahana
1230. Poloihanahana — Ka-haiau
1231. Polokahiau — Luahiko
1232. Poloikalua — Hiko
1233. Poloahiko — Kahá
1234. Poloikaha — Lima
1235. Poloihilima — Waiku
1236. Poloioaiku — Mauli
1237. Polomauli — Koiele
1238. Polokokoiele — ‘I‘iwa
1239. Polokuaiwa — Hemo
1240. Polohemo — Nahunahu
1241. Polokina‘u — Oli‘iloa
1242. Poloki‘i — Mano
1243. Pololi‘i — Halula
1244. Polowaikaua — Pomea
1245. Li‘ili — Auau
1246. Li‘iliauau — Kamau
1247. Li‘ilikamau — Holiholi
1248. Li‘ilili‘ili — Nanaahu
1249. Li‘ilihalula — Hole
1250. Li‘ilimama — Holehole
1251. Li‘ilimanua — Pilimau
1252. Li‘ilihakahaka — Ho‘ohene
1253. Li‘iliha — Iwiaku
1254. Li‘ilihemoaku — Lanikama
1255. Li‘ilikaumai — ‘lliuli
1256. Li‘iliaolo — ‘Olo‘olo
1257. Li‘ilipihapiha — Nu‘unu‘u
1258. Li‘ilinu‘unu‘u — Helelima
1259. Li‘ilihelelima — Auli
1260. Li‘iliau — Nolunolu
1261. Li‘ilimiha — Haleakeaka
1262. Li‘ilinania — Puluka
1263. Li‘ilipelu‘a — Maluli
1264. Li‘ilimahimahi — Makauma
1265. Li‘ilikaliaka — Nahili
1266. Li‘ilimeleau — Poloa
1267. Li‘ilileoleo — Popoko
1268. Li‘ililimanu — Po‘imo‘imo
1269. Li‘ilikapili — Poiauwale
1270. Li‘iliholowa‘a — Poilumai
1271. Li‘iliholomau — Poinanaia
1272. Li‘ilikalele — Nanana
1273. Li‘ilikaili — Nanaue
1274. Li‘ilipoipo — Nahuila
1275. Li‘iliwalewale — Meia
1276. Li‘ilihanahana — Kulaimoku
1277. Li‘ilihuliana — Pihi
1278. Li‘iliwahipali — Pililau
1279. Li‘ilinohopali — Ma‘ele‘ele
1280. Li‘ilinohoana — Kauhale
1281. Li‘ilikauhale — Palia
1282. Li‘ilipulepule — Pule
1283. Li‘ili-la — Halawai
1284. Li‘ili-hou — Leleipaoa
1285. Li‘ili-kaki‘i — Miliamau
1286. Li‘lli-kahuli — Kulana
1287. Li‘ili-homole — ‘Iwa‘iwa
1288. Li‘ili-pukaua — Luna
1299. Li‘ilililolilo — Kaua
1290. Li‘ililanalana — Lilo
1291. Li‘ililanakila — Kila
1292. Li‘ililana-au — Kilaua
1293. Li‘ilimalana — Mana
1294. Li‘iliahula — Lana
1295. Li‘ilipukiu — Piko
1296. Li‘ilipaluku — Hulikau
1297. Li‘ilima‘ema‘e — Pakapaka
1298. Li‘i‘oki‘oki — Li‘ili‘i
1299. Li‘iali‘ili‘i — Lilioma
1300. Li‘iakauli‘ili‘i — Manukele
1301. Li‘iakamama — Mama
1302. Li‘iamama — Paepae
1303. Li‘ipaepae — Umu
1304. Li‘iumu — Ki‘i
1305. Li‘iluaki‘i — Kini
1306. Li‘iluakini — Lohi
1307. Li‘imolohi — Nahele
1308. Li‘ikau‘unahele — Upa
1309. Li‘ia‘upa — Li‘awa
1310. Li‘imuli‘awa — Newaku
1311. Li‘inewaku — Mali
1312. Li‘ihomali — Pulama
1313. Li‘ipulama — Palama
1314. Li‘ipalama — ‘Ohinu
1315. Li‘i‘ohinu — ‘Omaka
1316. Li‘i‘omaka — ‘Olua
1317. Li‘ipau — Kaneiwa
1318. O ‘A — O Li‘i
1319. Ali‘i — La‘a
1320. Ali‘ila‘a — Aka
1321. Ali‘iaka — Mau
1322. Ali‘imau — Ali‘i
1323. Ali‘iali‘i — Pohea
1324. Ali‘ipo‘i — Mi‘i
1325. Ali‘ikono — Pahu
1326. Ali‘ipahu — ‘Ume
1327. Ali‘i‘ume — Hala
1328. Ali‘ihala — Poniponi
1329. Ali‘iponi — Kelenanahu
1330. Ali‘ilanahu — Ka‘eka‘ea
1331. Ali‘ikaea — Hohonupu‘u
1332. Ali‘ihonupu‘u — Kaeahonu
1333. Opu‘upu‘u     —       ”
1334. Ali‘ilehelehe — Lehelehe
1335. Ali‘imakolu — Hinakolu
1336. Ali‘inohouka — Mauka
1337. Ali‘ihimuhani — Haui
1338. Ali‘ileleiona — Lopiana
1339. Ali‘iwala‘au — Kukeleau
1340. Ali‘ikuwala — Mana‘a‘ala
1341. Ali‘ikomokomo — Lupuhi
1342. Ali‘iaku — Ikuwa
1343. Ali‘inewa — Mania
1344. Ali‘ikuhikuhi — Lahulahu
1345. Ali‘ikilo — Loa
1346. Ali‘ikiloloa — Pokopoko
1347. Ali‘ikilopoko — Anana
1348. Ali‘iemi — ‘Ami‘ami
1349. Ali‘ikolo — Lepau
1350. Ali‘ihelu — Lepeake
1351. Ali‘iheluone — Malamu
1352. Ali‘ipu‘uone — Nahakea
1353. Ali‘ikamanomano — Ho‘ouli
1354. Ali‘ihukeakea — Pololani
1355. Ali‘ipauku — Kalakala
1356. Ali‘inana — Huli
1357. Ali‘ikilokilo — Kelea
1358. Ali‘ikuloluna — Halululu
1359. Ali‘ikilolono — Kalahai
1360. Ali‘ikiloau — Kanamu
1361. Ali‘ikilohonua — Heanaipu
1362. Ali‘ikilouli — Ho‘owili
1363. Ali‘ikilokai — ‘Ume
1364. Ali‘ikilonalu — ‘Ohi
1365. Ali‘ikilohulu — Pelapela
1366. Ali‘ikiloahu — Oheohe
1367. Ali‘ikilomakani — Malumalu
1368. Ali‘ikilola — Lipoa
1369. Ali‘ikilohoku — Kanulau
1370. Ali‘ikilomalama — Nahele
1371. Ali‘ikilomakali‘i — Ho‘opulu
1372. Ali‘ikilokau — Kakeli‘i
1373. Ali‘ikiloho‘oilo — Hulu
1374. Ali‘ika‘ana‘au — Lono
1375. Ali‘ika‘anamalama — Kea
1376. Ali‘ika‘anaua — Papahuli
1377. Ali‘ikilomo‘o — Mo‘olio
1378. Ali‘ikilokua — Kilohi
1379. Ali‘ikiloalo — Anapu
1380. Ali‘ikilohope — A-aa
1381. Ali‘ikilomua — Pehe
1382. Mua — Wanaku
1383. Muapo — Haina
1384. Muahaka — Kulamau
1385. Mualele — Hilipo
1386. Muakaukeha — Keanukapu
1387. Muahale — La‘apilo
1388. Muahalekapu — Ho‘ohali
1389. Muaanoano — Nauia
1390. Muakekele — Ipu
1391. Muahaipu — Kahiko
1392. Muakahiko — Wa‘awa‘a
1393. Muawa‘a — Po‘i
1394. Muapo‘ipo‘i — Helenaku
1395. Muakamalulu — Kaukahi
1396. Muahele‘i — Lulu
1397. Muakohukohu — Mo‘olelo
1398. Muakahukahu — Kapili
1399. Muaoma — Kahu
1400. Muanalu — Anoano
1401. Muanaluhaki — Nalu
1402. Muanalupopo‘i — Poki‘i
1403. Muanalukalohe — Nanaku
1404. Muanaluha‘ikakala — Moku
1405. Mualala — Ho‘onahu
1406. Muahaipu — ‘Api‘api
1407. Muapule — Mahoa
1408. Muahanu‘ala — Ahia
1409. Muaikekele — Mulemule
1410. Muaipoipo — ‘Akia
1411. Muakalaiki‘i — Lena
1412. Muakawa‘a — ‘Auhuhu
1413. Muaiopele — La‘aumele
1414. Muaiopola — La‘ala‘au
1415. Muapali — Wahine
1416. Muaho‘opo — Kikana
1417. Muaunu — Ui-a
1418. Muaha‘i — Kahuli
1419. Mualupe — ‘Eli‘eli
1420. Muakala — Mo‘omo‘o
1421. Muawekea — Kapu
1422. Muahilo — Lau
1423. Muakahu — Eiwa
1424. Muakahukahu — Hiliahu
1425. Mua‘ama‘ama — Kaomi
1426. Muaahilo — Auwe
1427. Muaanoa — Olopule
1428. Muaale‘ale‘a — Ka‘imai
1429. Muainakalo — Kinika
1430. Muaohupu — Niniha
1431. Muaikauka — Niniahu
1432. Muaikumuka — Moemole
1433. Muaikaunukukanaka — Mokukaha
1434. Muaokalele — Opilopilo
1435. Muaokahaiku — Meheia
1436. Muaokahanu‘u — Kamanuha‘aha‘a
1437. Muaokalani — Lele‘amio
1438. Muamamao — Aumalani
1439. Muanu‘unu‘u — Kahakaua
1440. Muaokamoi — Holi
1441. Muaokaha‘i — Haehae
1442. Muaokeoma — Mano
1443. Muaokekahai — Opelele
1444. Muaoka‘oliko — Ehu
1445. Muaokapahu — Kapilipili
1446. Muaokahana — Hapoe
1447. Muaokahanai — Hunu
1448. Muaokaipu — Ohekele
1449. Mua‘ume‘umeke — Pukapu
1450. Muapo‘i — Ponouli
1451. Muaahuliau — Lehiwa
1452. Muaipapio — Keleauma
1453. Muailoiloi — Pohopoho
1454. Lo‘imua — Nanio
1455. Lo‘ikahi — Pae
1456. Lo‘ilua — Pililauhea
1457. Lo‘ilo‘i — Manukoha
1458. Lo‘ikalakala — Kanaia
1459. Lo‘iloloi — Naio
1460. Lo‘ilolohi — Puhimaka
1461. Lo‘inuilo‘i — Kalino
1462. Lo‘ilo‘ikaka — Kalaniahu
1463. Lo‘iakama — Poepoe
1464. Lo‘iiopoe — Hiloauama
1465. Lo‘ilo‘inui — Uhuau
1466. Lo‘ipouli — Moku
1467. Lo‘imia — Leleiona
1468. Lo‘iapele — Haikala
1469. Lo‘iahemahema — Nakulu
1470. Lo‘iakio — Kukala
1471. Lo‘ialuluka — Hi‘ipoi
1472. Lo‘iahamahamau — Olo
1473. Lo‘i‘olo‘olo — Papa‘a
1474. Lo‘ikolohonua — Hano
1475. Lo‘iipulau — Mahoe
1476. Lo‘ianomeha — Kaloa
1477. Lo‘ikinikini — Pokipoki
1478. Lo‘imanomano — Kinikahi
1479. Lo‘ilo‘imai — Holiolio
1480. Lo‘ilo‘ikapu — Alohi
1481. Lo‘ilo‘ikala — Aheaka
1482. Lo‘ilo‘inahu — Niao
1483. Lo‘ilo‘ipili — Wali
1484. Lo‘iahuahu — Waleho‘oke
1485. Lo‘ikulukulu — Nohopali
1486. Lo‘ipilipa — Nohinohi
1487. Lo‘ipilipili — Mahealani
1488. Lo‘ihalalu — Palimu
1489. Lo‘ihalululu — Kahiona
1490. Lo‘ilo‘ilele — Lukama
1491. Lo‘ilo‘ipa — Kahikahi
1492. Lo‘ipakeke — Waikeha
1493. Lo‘iloipo — Manini
1494. Lo‘ilo‘ipololo — Hinalo
1495. Lo‘iipololo — Oamaamaku
1496. Lo‘ikamakele — Lahi
1497. Lo‘ihi‘aloa — Keleakaku
1498. Lo‘imanuwa — Lahipoko
1499. Lo‘ikalokalo — Pauha
1500. Lo‘i‘ihi‘ihi — Kaheka
1501. Lo‘ihilimau — Pi‘opi‘o
1502. Lo‘imoemoe — Ho‘okaukau
1503. Lo‘ipilopilo — Ho‘oiloli
1504. Lo‘iko‘iko‘i — Puapua
1505. Lo‘iko‘i‘i‘i — Mahiapo
1506. Lo‘iloloilo — Kulukau
1507. Lo‘iloloilo[?] — Kupe‘e
1508. Lo‘iloloikapu — Kealanu‘u
1509. Lo‘ilalolo — Kinana
1510. Lo‘ilo‘inaka — Pulelehu
1511. Lo‘ilo‘ila — Milimili
1512. Lo‘ilo‘ikopea — Apoapoahi
1513. Lo‘iimauamaua — Pola
1514. Lo‘iikuki‘i — Houpo
1515. Lo‘iimanini — Kakiwi
1516. Lo‘iipukapuka — Polinahe
1517. Lo‘iomilu — Ipulau
1518. Lo‘iomiliapo — Nahawiliea
1519. Lo‘iomakana — Ho‘olaumiki
1520. Lo‘iokanaloa — Palahalaha
1521. Lo‘ioki‘iki‘i — Hulikahikeoma
1522. Lo‘iihi‘ikua — Kahiliapoapo
1523. Lo‘iihi‘ialo — Kaheihei
1524. Lo‘iokanaha — Hilipalahalaha
1525. Lo‘iikeluea — Apuwaiolika
1526. Lo‘iopilihala — Ohiohikahanu
1527. Lo‘iomalelewa‘a — Palakeaka
1528. Lo‘ii‘ele‘ele — Mimika
1529. Lo‘ipo — Kilika, hanau o
1530.     Pola‘a–
Born was Pola‘a
1531. Hanau ka ‘ino, hanau ke au
Born was rough weather, born the current
1532. Hanau ka pahupahu, kapohaha
Born the booming of the sea, the breaking of foam
1533. Hanau ka haluku, ka haloke, ka nakulu, ka honua naueue
Born the roaring, advancing, and receding of waves, the rumbling sound, the earthquake
1534. Ho‘iloli ke kai, pi‘i ka mauna
The sea rages, rises over the beach
1535. Ho‘omu ka wai, pi‘i kua a hale
Rises silently to the inhabited places
1536. Pi‘i konikonihi‘a, pi‘i na pou o Kanikawá
Rises gradually up over the land …
1537. Lele na ihe a Kauikahó
. . . . . . . . . . . . . . . .
1538. Apu‘epu‘e ia Kanaloa, Kanikahoe
. . . . . . . . . . . . . . . .
1539. Hanau o Poelua i ke alo o Wakea
Born is Po-elua [Second-night] on the lineage of Wakea
1540. Hanau ka po‘ino
Born is the stormy night
1541. Hanau ka, pomaika‘i
Born the night of plenty
1542. Hanau ka moa i ke kua o Wakea
Born is the cock on the back of Wakea
1543. Make Kupolo-li‘ili-ali‘i-mua-o-lo‘ipo
Ended is [the line of] the first chief of the dim past dwelling in cold uplands
1544. Make ke au kaha o piko-ka-honua; oia pukaua
Dead is the current sweeping in from the navel of the earth: that was a warrior wave
1545. Hua na lau la nalo, nalo i ka po liolio
Many who came vanished, lost in the passing night

[12]   KA WA UMIKUMAMALUA
CHANT TWELVE

1546. Opu‘upu‘u ke kane — La‘aniha ka wahine
1547. Opu‘upe — Pepe
1548. Opu‘umauna — Kapu‘u
1549. Opu‘uhaha — Leleiao
1550. Opu‘ukalaua — Mauka-o
1551. Opu‘uhanahana — Kilokau
1552. Opu‘uhamahamau — Halalai
1553. Opu‘ukalauli — Makele
1554. Opu‘ukalakea — Opu‘u‘ele
1555. Opu‘ukalahiwa — Opu‘umakaua
1556. Opu‘ukalalele — Lelepau
1557. Maunanui — Makelewa‘a
1558. Maunane‘e — Hulipu
1559. Maunapapapa — Kanaua
1560. Maunaha‘aha‘a — Ha‘alepo
1561. Maunahiolo — Hane‘ene‘e
1562. Pu‘ukahonua — Lalohana
1563. Ha‘akuku — Wa‘awa‘a
1564. Ha‘apipili — Ha‘amomoe
1565. Kanioi — Ha‘akauwila
1566. Puanue — Lalomai
1567. Kepo‘o — Kau-a-wana
1568. A-‘a‘a — Ho‘oanu
1569. Piowai — ‘A‘amoa
1570. Nauanu‘u — Makohilani
1571. Ha‘ulanuiiakea — Huku
1572. Mahikoha — Hinaho‘oka‘ea
1573. ‘O‘opukoha — Kumananaiea
1574. Hawai‘i — Ulunui
1575. Kekihe-i — Kekila‘au
1576. Makuaikawaokapu — Ikawaoelilo
1577. Makaukau — Hahalua
1578. Kalolomauna — Kaloloamoana
1579. Kalolopiko — Kalolo‘a‘a
1580. ‘A‘a — Waka‘au
1581. Kauwila — Uhiuhi
1582. Palipali — Palimoe
1583. Punalauka — Punalakai
1584. Pihe‘eluna — Pihe‘elalo
1585. Malana‘opi‘opi — Hika‘ulunui
1586. Malanaopiha-e — Pihaehae
Hanau Kihala‘aupoe he Wauke
Hanau o ‘Ulu he ‘Ulu
Hanau ko laua muli o
1587. Kepo‘o — Halulu
1588. Oliua — Kauikau
1589. Kikona — Ka‘imai
1590. Ho‘opulupulu — Auna
1591. Ho‘olehu — Lapa‘i
1592. Ka‘ulunokalani — Kahele
1593. Ho‘ouka — ‘Aluka
1594. Kanalu — Hakihua
1595. Po‘i — Lenawale
1596. Paepaemalama — Kaumai
1597. Kaulana — Kaulalo
1598. Pala‘au — Paweo
1599. Nuku‘ono — Hopulani
1600. Pouhana — Hanaku
1601. Kaiwiloko — Kamaka
1602. Leua — Ka‘oiwi
1603. Ho‘okahua — Ho‘omalae
1604. Kuiau — Ku‘iaeonaka
1605. Kapawaolani — Kaini‘o
1606. Manamanaokalea — Kaukaha
1607. ‘Auku‘u — Koha
1608. Kakahiaka — Ku‘ua
1609. Kapoli — Ho‘opumehana
1610. Kimana — Kalimalimalimalau
1611. Polohilani — Kalanimakuaka‘apu
1612. Kahilinaokalani — Hemua
1613. Kapaia — Ho‘olawakua
1614. Kakai — Manawahua
1615. ‘O‘ili — Mohala
1616. Kapaeniho — ‘Oke‘a
1617. Kaupeku — Kapua
1618. Ka‘ope‘ope — Kuka‘ailani
1619. Nakia — Ho‘omaua
1620. Ko‘ele — Lohelau
1621. Huakalani — Kaunu‘u‘ula
1622. Nu‘uko‘i‘ula — Meheaka
1623. Kaioia — Meheau
1624. Kalalomaiao — Ho‘oliu
1625. Hakalaoa — Kulukau
1626. Kekoha — Mahikona
1627. Pipili — Ulukau‘u
1628. Ka‘ulamaokoke — Kapiko
1629. Ka‘ulakelemoana — Ho‘omau
1630. Hi‘ikalaulau — Hamaku
1631. Hainu‘awa — ‘Ulahuanu
1632. Laukohakohai — Ho‘olilihia
1633. Opa‘iakalani — Kumukanikeka‘a
1634. Opa‘ikumulani — Kauikaiakea
1635. Liahu — Kapohele-i
1636. Kanikumuhele — Ho‘omauolani
1637. Ho‘opililani — Nawihio‘ililani
1638. Ohemokukalani — Kauhoaka
1639. Pilihona — Mahinakea
1640. Ho‘omahinukala — Paliho‘omoe
1641. La‘iohopawa — Kuaiwalono
1642. Kuliaimua — Ho‘opi‘alu
1643. La‘aumenea — Mahiliaka
1644. Ho‘opiliha‘i — Holiliakea
1645. Kiamanu — Pu‘unaueakea
1646. Ho‘opa‘ilimua — Ho‘opi‘imoana
1647. Nakukalani — Kaukealani
1648. Naholokauihiku — ‘Apo‘apoakea
1649. Pepepekaua — Puhiliakea
1650. Ho‘omaopulani — Ahuahuakea
1651. Kukulani — Awekeau
1652. Kukauhalela‘a — Waka‘aumai
1653. Kukaimukanaka — Hiliapale
1654. Kukamokia — Hauli
1655. Kukahauli — Lele‘imo‘imo
1656. Kukamoi — Ho‘oahu
1657. Kukaluakini — Pu‘epu‘e
1658. Ho‘opilimoena — Kahiolo
1659. Ho‘opailani — Mahikona
1660. Lohalohai — Lauhohola
1661. Kelekauikaui — Mokumokalani
1662. Kanikania‘ula — Meimeikalani
1663. Keleikanu‘ulani — Palimaka
1664. Keleikanu‘upia — Pihana
1665. Keleikapouli — Opi‘opuaka
1666. Kelemalamahiku — Ku‘uku‘u
1667. Ho‘ohiolokalani — Ho‘opalaha
1668. Ho‘opihapiha — Ho‘onu‘anu‘a
1669. Ho‘opalipali — Kuka‘alani
1670. Mihikulani — Poupehiwa
1671. Maunaku — Kalelewa‘a
1672. Ho‘oholihae — Hinapahilani
1673. Pi‘ipi‘iwa‘a — Naukelemauna
1674. Kakelekaipu — Laulaulani
1675. Nakiau‘a‘awa — Po‘iao
1676. Nanue — Kuhimakani
1677. Napolohi — Lonoaakaikai
1678. Ho‘ohewahewa — Ho‘opalepale
1679. Milimilipo — Miliho‘opo
1680. Ku‘emakaokalani — ‘Ohuku
1681. Po‘opo‘olani — Heanalani
1682. Ka‘iliokalani — Kiloahipe‘a
1683. Ho‘oipomalama — Kaikainakea
1684. Kunikunihia — Mali‘iluna
1685. Paniokaukea — Pokaukahi
1686. Polomailani — Nakao
1687. Polohiua — Heiheiao,
1688. Kukukalani — Pani‘oni‘o
1689. Ho‘olepau — Holoalani
1690. Nu‘ualani — Pahiolo
1691. Lanipahiolo — Mukumulani
1692. Ho‘omukulani — Newa‘a
1693. Ho‘onewa — Kua‘a‘ala
1694. Lanuku‘a‘a‘ala — Pilimeha-e
1695. Ho‘opilimeha-e — Niniaulani
1696. Maninikalani — Kalaniku
1697. Ho‘onakuku — Nahunahupuakea
1698. Lanipuke — Kalolo
1699. Ahukele — ‘O‘ilialolo
1700. Pi‘oalani — Pi‘oalewa
1701. Miahulu — Pahulu
1702. Minialani — Ki‘ihalani
1703. Kumakumalani — Ho‘ouna
1704. Ho‘opilipilikane — Pilikana
1705. Nu‘akeapaka — Holiakea
1706. Palela‘a — Palikomokomo
1707. Palimoe — Palialiku
1708. Paliho‘olapa — Palimau‘ua
1709. Palipalihia — Paliomahilo
1710.     Hanau Paliku
1711.     Hanau Ololo — Ololonu‘u
1712.     Hanau Ololohonua — Olalohana
1713.     Hanau Kumuhonua — Haloiho
1714.     O Kane [k] he mau mahoe
O Kanaloa he mau mahoe
1715.     O Ahukai [ka muli loa] — Holehana
1716. Kapili — Kealona‘ina‘i
1717. Kawakupua — Helea‘eìluna
1718. Kawakahiko — Kaha‘ulaia
1719. Kahikolupa — Lukaua
1720. Kahikoleikau — Kupomaka‘ika‘eleue
1721. Kahikoleiulu — Kanemakaika‘eleue
1722. Kahikoleihonua — Ha‘ako‘ako‘aikeaukahonua
1723. Ha‘ako‘ako‘alauleia — Kaneiako‘akahonua
1724. Kupo — Lanikupo
1725. Nahaeikekaua — Hane‘eiluna
1726. Keakenui — Laheamanu
1727. Kahianaki‘iakea — Luaanahinaki‘ipapa
1728. Koluanahinaki‘iakea — Ha‘anahinaki‘ipapa
1729. Limaanahinaki‘iakea — Onoanahinaki‘ipapa
1730. Hikuanahinaki‘iakea — Waluanahinaki‘ipapa
1731. Iwaanahinaki‘iakea — Lohanahanahinaki‘ipapa
1732. Welaahilaninui — Owe
1733. Kahikoluamea — Kupulanakehau
1734. Wakea i noho ia Haumea, ia Papa, ia Haohokakalani, hanau o Haloa
O Haloa–no

[13]   KA WA UMIKUMAMAKOLU
CHANT THIRTEEN
(HE LALA NO KA WA UMIKUMAMALUA)
(A BRANCH OF CHANT TWELVE)

1735. Paliku ke kane — Paliha‘i ka wahine
1736. Palika‘a — Palihiolo
1737. Lakaunihau — Keaona
1738. Nalaunu‘u — Pu‘ukahalelo
1739. Kapapanuinuiauakea — Ka‘ina‘inakea
1740. Kapapaku — Kapapamoe
1741. Kapapaluna — Kapapailalo
1742. ‘Olekailuna — Kapapapa‘a
1743. Kapapanuialeka — Kapapahanauua
1744. Kapapanuikahulipali — Kapapai‘anapa
1745. Kapapanuiakalaula — Kapapaholahola
1746. Kapapaki‘ilaula — Kapapaiakea
1747. Kapapai‘aoa — Kapapapoukahi
1748. Kapapauli — Kapapapoha
1749.     [Hanau] o Kapapa-pahu ka mua, Ka-po-he‘enalu mai kona hope noho
1750. Ka-po-he‘enalu ke kane — Kamaulika‘ina‘ina ka wahine
1751. Kaho‘okokohipapa — Mehakuakoko
1752. Papa‘iao — Mauluikonanui
1753. Papahe‘enalu — Hanauna
1754.     Hanau a iloko o Pu‘ukahonualani o Li‘aikuhonua, o kona muli mai, o Ohomaila
1755. Ohomaili ke kane — Honuakau ka wahine
1756. Kehaukea — Kualeikahu
1757. Mohala — Lu‘ukaualani
1758. Kahakuiaweaukelekele — Hinawainonolo
1759. Kahokukelemoana — Hinawai‘oki
1760. Mulinaha — ‘Ipo‘i
Mulinaha was the husband, ‘Ipo‘i the wife
1761.     Hanau o Laumiha he wahine, i noho ia Kekahakualani
Born was Laumiha a woman, lived with Ku-ka-haku-a-lani [“Ku-the-lord-of-heaven”]
1762.     Hanau o Kaha‘ula he wahine, i noho ia Kuhulionua
Born was Kaha‘ula a woman, lived with Ku-huli-honua [“Ku-overturning-earth”]
1763.     Hanau o Kahakauakoko he wahine, i noho ia Kulani‘ehu
Born was Kahakauakoko a woman, lived with Ku-lani-‘ehu [“Ku-(the)-brown-haired-chief”]
1764.     Hanau o Haumea he wahine, i noho ia Kanaloa-akua
Born was Haumea a woman, lived with the god Kanaloa
1765.     Hanau o Kuleauakahi he kane, i noho ia Kuaimehani he wahine
Born was Ku-kaua-kahi a male, lived with Kuaimehani
1766.     Hanau o Kauahulihonua
Born was Kaua-huli-honua
1767.     Hanau o Hinamanoulua‘e he wahine
Born was Hina-mano-ulua‘e [“Woman-of-abundance-of food-plants”] a woman
1768.     Hanau o Huhune he wahine
Born was Huhune [“Dainty”] a woman
1769.     Hanau o Haunu‘u he wahine
Born was Haunu‘u a woman
1770.     Hanau o Haulani he wahine
Born was Haulani a woman
1771.     Hanau o Hikapuanaiea he wahine, ike [i]a Haumea, o Haumea no ia
Born was Hikapuanaiea [“Sickly”] a woman; Haumea was recognized, this was Haumea
1772. O Haumea kino paha‘oha‘o, o Haumea kino papawalu
Haumea of mysterious forms, Haumea of eightfold forms
1773. O Haumea kino papalehu, o Haumea kino papamano
Haumea of four-hundred-thousand-fold forms, Haumea of four-thousand-fold forms
1774. I manomano i ka lehulehu o na kino
With thousands upon thousands of forms
1775. Ia Hikapuanaiea pa umauma ka lani
With Hikapuanaiea the heavenly one became barren
1776. Pa ilio ia wahine o Nu‘umea
She lived like a dog, this woman of Nu‘umea [?]
1777. O Nu‘umea ka ‘aina, o Nu‘upapakini lea honua
Nu‘umea the land, Nu‘u-papa-kini the division
1778. Laha Haumea i na mo‘opuna
Haumea spread through her grandchildren
1779. I‘o Ki‘o pale ka ma‘i, ka‘a ka lolo
With Ki‘o she became barren, ceased bearing children
1780. Oia wahine hanau manawa i na keiki
This woman bore children through the fontanel
1781. Hanau keiki puka ma ka lolo
Her children came out from the brain
1782. Oia wahine no o ‘I‘ilipo o Nu‘umea
She was a woman of ‘I‘ilipo in Nu‘umea
1783. I noho io Mulinaha
She lived with Mulinaha
1784. Hanau Laumiha hanau ma ka lolo
Born was Laumiha [“Intense-silence”] born from the brain
1785. O Kaha‘ula wahine hanau ma ka lolo
Born was the woman Kaha‘ula [“Erotic-dreams”] from the brain
1786. O Kahakauakoko hanau ma ka lolo
Born was Ka-haka-uakoko [“The-perch-of-the-low-lying rainbow”] from the brain
1787. O Haumea o ua wahine la no ia
Haumea was this, that same woman
1788. Noho ia Kanaloa-akua
She lived with the god Kanaloa
1789. O Kauakahi-akua no a ka lolo
The god Kaua-kai [“First-strife”] was born from the brain
1790. Ho‘ololo ka hanauna a ia wahine
Born from the brain were the offspring of that woman
1791. Ha‘ae wale ka hanauna lolo
Drivelers were the offspring from the brain
1792. O Papa-huli-honua
Papa-seeking-earth
1793. O Papa-huli-lani
Papa-seeking-heaven
1794. O Papa-nui-hanau-moku
Great-Papa-giving-birth-to-islands
1795. O Papa i noho ia Wakea
Papa lived with Wakea
1796. Hanau Ha‘alolo ka wahine
Born was the woman Ha‘alolo
1797. Hanau inaina ke ke‘u
Born was jealousy, anger
1798. Ho‘opunini ia Papa e Wakea
Papa was deceived by Wakea
1799. Kauoha i ka la i ka malama
He ordered the sun, the moon
1800. O ka po io Kane no muli nei
The night to Kane for the younger
1801. O ka po io Hilo no mua ia
The night to Hilo for the first-born
1802. Kapu kipaepae ka hanu‘u
Taboo was the house platform, the place for sitting
1803. Ka hale io Wakea i noho ai
Taboo the house where Wakea lived
1804. Kapu ka ‘ai lani makua
Taboo was intercourse with the divine parent
1805. Kapu ka ‘ape ka mane‘one‘o
Taboo the taro plant, the acrid one
1806. Kapu ka ‘akia ka ‘awa‘awa
Taboo the poisonous ‘akia plant
1807. Kapu ka ‘auhuhu ka mulemulea
Taboo the narcotic auhuhu plant
1808. Kapu ka ‘uhaloa no ke ola loa
Taboo the medicinal uhaloa
1809. Kapu ka la‘alo ka manewanewa
Taboo the bitter part of the taro leaf
1810. Kapu ka haloa ku ma ka pe‘a
Taboo the taro stalk that stood by the woman’s taboo house
1811. Kanu ia Haloa ulu hahaloa
Haloa was buried [there], a long taro stalk grew
1812. O ka lau o Haloa i ke ao la
The offspring of Haloa [born] into the day
1813.     Pu–ka–
Came forth

[14]   KA WA UMIKUMAMAHA
CHANT FOURTEEN

1814. Li‘aikuhonua ke kane — Ke‘akahulihonua ka wahine
1815. Laka — Kapapaialaka
1816. Kamo‘oalewa — Lepu‘ukahonua
1817. Maluapo — Laweakeao
1818. Kinilauemano — Upalu
1819. Halo — Kinilauewalu
1820. Kamanookalani — Kalanianoho
1821. Kamakaokalani — Kahuaokalani
1822. Keohookalani — Kamaookalani
1823. Kaleiokalani — Kapu‘ohiki
1824. Kalali‘i — Keaomele
1825. Malakupua — Ke‘ao‘aoalani
1826. Ha‘ule — Loa‘a
1827. Namea — Walea
1828. Nananu‘u — Lalohana
1829. Lalokona — Laloho‘onniani
1830. Honuapoiluna — Honuailalo
1831. Pokinikini — Polelehu
1832. Pomanomano — Pohako‘iko‘i
1833. Kupukupuanu‘u — Kupukupualani
1834. Kamoleokahonua — Ke‘a‘aokahonua
1835. Paiaalani — Kanikekoa
1836. Hemoku — Pana‘ina‘i
1837. Makulu — Hi‘ona
1838. Milipomea — Hanahanaiau
1839. Ho‘okumukapo — Ho‘ao
1840. Lukahakona — Niaulani
1841. Hanau o Kupulanakehau he wahine
1842. Hanau o Kulani‘ehu he kane
1843. Hanau o Koi‘aakalani
1844. O Kupulanakehau wahine
1845. I noho ia Kahiko, o Kahiko-luamea
1846. Hanau o Paupaniakea
Born was Pau-pani-a[wa]kea
1847. O Wakea no ia, o Lehu‘ula, o Makulukulukalani
This was Wakea; [born was) Lehu‘ula; [born was] Makulu-kulu-the-chief
1848. O ko laua hope, o kanaka ‘ope‘ope nui
Their youngest, a man of great bundles
1849. Huihui a kau io Makali‘i, pa–‘a
Collected and placed with Makali‘i; fixed fast
1850. Pa‘a na hoku kau i ka lewa
Fixed are the stars suspended in the sky
1851. Lewa Ka‘awela, lewa Kupoilaniua
[There] swings Ka‘awela [Mercury], swings Kupoilaniua
1852. Lewa Ha‘i aku, lewa Ha‘i mai
Ha‘i swings that way, Ha‘i swings this way
1853. Lewa Kaha‘i, lewa Kaha‘iha‘i
Kaha‘i swings, swings Kaha‘iha‘i [in the Milky Way]
1854. Lewa Kaua, ka pu‘uhoku Wahilaninui
Swings Kaua, the star cluster Wahilaninui
1855. Lewa ka pua o ka lani, Kaulua-i-ha‘imohai
Swings the flower of the heavens, Kaulua-i-ha‘imoha‘i
1856. Lewa Puanene, ka hoku ha‘i haku
Puanene swings, the star that reveals a lord
1857. Lewa Nu‘u, lewa Kaha‘ilono
Nu‘u swings, Kaha‘ilono swings
1858. Lewa Wainaku, lewa Ikapa‘a
Wainaku [patron star of Hilo] swings, swings Ikapa‘a
1859. Lewa Kihula, lewa Keho‘oea
Swings Kiki‘ula, swings Keho‘oea
1860. Lewa Pouhanu‘u, lewa Ka‘ili‘ula
Pouhanu‘u swings, swings Ka-ili-‘ula, The-red-skinned
1861. Lewa Kapakapaka, lewa Mananalo
Swings Kapakapaka, [and the morning star) Mananalo [Jupiter or Venus]
1862. Lewa Kona, lewa Wailea
Swings Kona, swings Wailea [patron star of Maui]
1863. Lewa ke Auhaku, lewa Ka-maka-Unulau
Swings the Auhaku, swings the Eye-of-Unulau
1864. Lewa Hinalani, lewa Keoea
Swings Hina-of-the-heavens, Hina-lani, swings Keoea
1865. Lewa Ka‘aka‘a, lewa Polo‘ula
Ka‘aka‘a swings, swings Polo‘ula [star of Oahu]
1866. Lewa Kanikania‘ula, lewa Kauamea
Kanikania‘ula swings, Kauamea swings
1867. Lewa Kalalani, lewa Kekepue
Swings Kalalani [of Lanai], swings [the astrologers’ star] Kekepue
1868. Lewa Ka‘alolo, lewa Kaulana-a-ka-la
Swings Ka‘alolo [of Ni‘ihau], swings the Resting-place-of-the-sun [Kaulana-a-ka-la]
1869. Lewa Hua, lewa ‘Au‘a
Hua swings, ‘Au‘a [Betelgeuse] swings
1870. Lewa Lena, lewa Lanikuhana
Lena swings, swings Lanikuhana
1871. Lewa Ho‘oleia, lewa Makeaupe‘a
Swings Ho‘oleia, swings Makeaupe‘a
1872. Lewa Kaniha‘alilo, lewa ‘U‘u
Swings Kaniha‘alilo, swings ‘U‘u
1873. Lewa ‘A‘a, lewa ‘Ololu
Swings Wa [Sirius], swings ‘Ololu
1874. Lewa Kamaio, lewa Kaulu[a]lena
Kamaio swings, swings Kaulu[a]lena
1875. Lewa o Ihu-ku, lewa o Ihu-moa
Swings Peaked-nose, swings Chicken-nose
1876. Lewa o Pipa, lewa Ho‘eu
Swings Pipa, swings Ho‘eu
1877. Lewa Malana, lewa Kaka‘e
Swings Malana, swings Kaka‘e
1878. Lewa Mali‘u, lewa Kaulua
Swings Mali‘u, swings Kaulua
1879. Lewa Lanakamalama, lewa Naua
Lanakamalama swings, Naua swings
1880. Lewa Welo, lewa Ikiiki
Welo swings, swings Ikiiki
1881. Lewa Ka‘aona, lewa Hinaia‘ele‘ele
Ka‘aona swings, swings Hinaia‘ele‘ele
1882. Lewa Puanakau, lewa Le‘ale‘a
Puanakau [Rigel] swings, swings Le‘ale‘a
1883. Lewa Hikikauelia, lewa Ka‘elo
Swings Hikikauelia [Sirius of navigators], swings Ka‘elo
1884. Lewa Kapawa, lewa Hikikaulonomeha
Swings Kapawa, swings Hikikaulonomeha [Sirius of astrologers]
1885. Lewa Hoku‘ula, lewa Poloahilani
Swings Hoku‘ula, swings Poloahilani
1886. Lewa Ka‘awela, lewa Hanakalanai
Swings Ka‘awela, swings Hanakalanai
1887. Lewa Uliuli, lewa Melemele
Uliuli swings, Melemele swings [two lands of old]
1888. Lewa Makali‘i, lewa Na-huihui
Swings the Pleiades, Makali‘i, swings the Cluster, na Huihui
1889. Lewa Kokoiki, lewa Humu
Swings Kokoiki [Kamehameha’s star], swings Humu [Altair]
1890. Lewa Moha‘i, lewa Kauluokaoka
Moha‘i swings, swings Kaulu[a]okaoka
1891. Lewa Kukui, lewa Konamaukuku
Kukui swings, swings Konamaukuku
1892. Lewa Kamalie, lewa Kamalie-mua
Swings Kamalie, swings Kamalie the first
1893. Lewa Kamalie-hope
Swings Kamalie the last
1894. Lewa Hina-o-na-lailena
Swings Hina-of-the-yellow-skies, Hina-o-na-leilena
1895. Lewa na Hiku, lewa Hiku-kahi
Swing the Seven, na Hiku [Big Dipper], swings the first of the Seven
1896. Lewa Hiku-alua, lewa Hiku-kolu
The second of the Seven, the third of the Seven
1897. Lewa Hiku-aha, lewa Hiku-lima
The fourth of the Seven, the fifth of the Seven
1898. Lewa Hiku-ono, lewa Hiku-pau
The sixth of the Seven, the last of the Seven
1899. Lewa Mahapili, lewa ka Huihui
Swings Mahapili, swings the Cluster
1900. Lewa Na Kao
Swing the Darts [Kao] of Orion
1901. Lu ka ‘ano‘ano Makali‘i, ‘ano‘ano ka lani
Sown was the seed of Makali‘i, seed of the heavens
1902. Lu ka ‘ano‘ano akua, he akua ka la
Sown was the seed of the gods, the sun is a god
1903. Lu ka ‘ano‘ano a Hina, he walewale o Lonomuku
Sown was the seed of Hina, an afterbirth of Lono-muku
1904. Ka ‘ai a Hina-ia-ka-malama o Waka
The food of Hina-ia-ka-malama as Waka
1905. I ki‘i [i]a e Wakea a Kaiuli
She was found by Wakea in the deep sea
1906. A kai ko‘ako‘a, kai ehuehu
In a sea of coral, a turbulent sea
1907. Lana Hina-ia-ka-malama he ka
Hina-ia-ka-malama floated as a bailing gourd
1908. Kaulia a‘e i na wa‘a, kapa ia Hina-ke-ka ilaila
Was hung up in the canoes, hence called Hina-the-bailer [-ke-ka]
1909. Lawe [i]a uka, puholuholu ia
Taken ashore, set by the fire
1910. Hanau ko‘ako‘a, hanau ka puhi
Born were corals, born the eels
1911. Hanau ka inaina, hanau ka wana
Born were the small sea urchins, the large sea urchins
1912. Hanau ka ‘eleku, hanau ke ‘a
The blackstone was born, the volcanic stone was born
1913. Kapa ia Hina-halako‘a ilaila
Hence she was called Woman-from-whose-womb-come-various-forms, Hinahalakoa
1914. ‘Ono Hina i ka ‘ai, ki‘i o Wakea
Hina craved food, Wakea went to fetch it
1915. Kukulu i ki‘i a paepae
[He] set up images on the platform
1916. Kukulu kala‘ihi a lalani
Set them up neatly in a row
1917. Ki‘i Wakea moe ia Hina-kaweo‘a
Wakea as Ki‘i [image] slept with Hina-ka-we‘o-a
1918. Hanau ka moa, kau i ke kua o Wakea
Born was the cock, perched on Wakea’s back
1919. ‘Alina ka moa i ke kua o Wakea
The cock scratched the back of Wakea
1920. Lili Wakea, kahilihili
Wakea was jealous, tried to brush it away
1921. Lili Wakea inaina uluhua
Wakea was jealous, vexed and annoyed
1922. Papale i ka moa lele i kaupaku
Thrust away the cock and it flew to the ridgepole
1923. O ka moa i kaupaku
The cock was on the ridgepole
1924. O ka moa i ka haku
The cock was lord
1925. O ka ‘ano‘ano ia a Ka‘eo‘eo
This was the seed of The-high-one
1926. E halakau nei i ka lewa
Begotten in the heavens
1927. Ua lewa ka lani
The heavens shook
1928. Ua lewa ka honua
The earth shook
1929.     I ka Nu‘u no
Even to the sacred places

[15]   KA WA UMIKUMAMALIMA
CHANT FIFTEEN

1930. O Haumea wahine o Nu‘umea i Kukuiha‘a
Haumea, woman of Nu‘umea in Kukuiha‘a
1931. O Mehani, nu‘u manoanoa o Kuaihealani i Paliuli
Of Mehani the impenetrable land of Kuaihealani in Paliuli
1932. Liholiho, ‘ele‘ele, panopano lani ‘ele
The beautiful, the dark [land], darkening the heavens
1933. Kamehanolani, o Kameha‘ikaua
A solitude for the heavenly one, Kameha-‘i-kaua [?]
1934. Kameha‘ikaua, akua o Kauakahi
Kameha-‘i-kaua, The-secluded-one-supreme-in-war, god of Kauakahi
1935. I ke oki nu‘u i ke oki lani o Haiuli
At the parting of earth, at the parting of high heaven
1936. Ha‘alele i ka houpo huhu lili punalua
Left the land, jealous of her husband’s second mate
1937. Kau i ka moku o Lua, o Ahu a Lua, noho i Wawau
Came to the land of Lua, to ‘Ahu of Lua, lived at Wawau
1938. Wahine akua wahine o Makea
The goddess became the wife of Makea
1939. O Haumea wahine o Kalihi o Ko‘olau
Haumea became a woman of Kalihi in Ko‘olau
1940. Noho no i Kalihi i kapa i ka lihilihi o Laumiha
Lived in Kalihi on the edge of the cliff Laumilia
1941. Komo i ka ‘ulu, he ‘ulu ia
Entered a growing tree, she became a breadfruit tree
1942. O kino ‘ulu, o pahu ‘ulu, o lau ‘ulu ia nei
A breadfruit body, a trunk and leaves she had
1943. He lau kino o ia wahine o Haumea
Many forms had this woman Haumea
1944. O Haumea nui aiwaiwa
Great Haumea was mysterious
1945. I aiwaiwa no Haumea i ka noho
Mysterious was Haumea in the way she lived
1946. Nonoho i na mo‘opuna
She lived with her grandchildren
1947. I ka moemoe i na keiki
She slept with her children
1948. Moe keiki ia Kau[a]kahi, o Kuaimehani ka wahine
Slept with her child Kauakahi as [?] the wife Kuaimehani
1949. Moe mo‘opuna ia Kauahulihonua
Slept with her grandchild Kaua-huli-honua
1950. O Hulihonua ka wahine
As [?] his wife Huli-honua
1951. Moe mo‘opuna ia Haloa
Slept with her grandchild Haloa
1952. O Hina-mano‘ulua‘e ka wahine
As [?] his wife Hinamano‘ulua‘e
1953. Moe mo‘opuna ia Waia, o Huhune ka wahine
Slept with her grandchild Waia as [?] his wife Huhune
1954. Moe mo‘opuna ia Hinanalo, o Haunu‘u ka wahine
Slept with her grandchild Hinanalo as [?] his wife Haunu‘u
1955. Moe mo‘opuna ia Nanakahili, o Haulani ka wahine
Slept with her grandchild Nanakahili as [?] his wife Haulani
1956. Moe mo‘opuna ia Wailoa, o Hikopuaneiea ka wahine
Slept with her grandchild Wailoa as [?] his wife Hikapuaneiea
1957. Hanau o Ki‘o, ike [i]a Haumea
Ki‘o was born, Haumea was recognized
1958. Ike [i]a o Haumea he pi‘alu‘alu
Haumea was seen to be shriveled
1959. He konahau, he konakona
Cold and undesirable
1960. He ‘awa‘awa iná ka wahine
The woman was in fact gone sour
1961. ‘Awa‘awahia a mulemulea
Hard to deal with and crabbed
1962. I hainá, eu, ai‘a, he wahine pi‘i-keakea-e
Unsound, a fraud, half blind, a woman generations old
1963. Ua pi‘alu ke kua, pi‘alu ke alo
Wrinkled behind, wrinkled before
1964. Ke‘ehina ka umauma, pa hiolo Nu‘umea
Bent and grey the breast, worthless was [the one of] Nu‘u-mea [?]
1965. Nauau papa pa umauma ‘ilio ka wahine
She lived licentiously, bore children like a dog
1966. la Ki‘o laha na li‘i
With Ki‘o came forth the chiefs
1967. Moe ia Kamole i ka wahine o ka nahelehele
He slept with Kamole, with the woman of the woodland
1968. Hanau o Ole ke kane o Ha‘i ka wahine
Born was Ole, Ha‘i was the wife
1969. Pupue ke kane — Kamahele ka wahine
1970. Manaku — Hikoho‘ale
1971. Kahiko — Kaea
1972. Lukahakona — Ko‘ulamaikalani
1973. Luanu‘u — Kawaoma‘aukele
1974. Ki‘i — Hinako‘ula
[The genealogical line follows from Ki‘o seven generations to Ki‘i at line 1974. To Ki‘i is born by his wife Hinako‘ula, a famous name in Hawaiian romance, the two sons ‘Ulu and Nana‘ulu, names common to other Polynesian genealogies of chief line. To one or the other of these two all Hawaiian chiefs trace their line of descent. The Kumulipo genealogy continues from ‘Ulu. At line 1984 it introduces the parents of the Maui brothers, and the section concludes with the name song of the Maui born “on the back of Wakea,” presumably the same Maui who heads the closing genealogy of the sixteenth section.]
1975. Hanau o ‘Ulu, hanau O Nana‘ulu
1976. ‘Ulu ke kane — Kapunu‘u ka wahine
1977. Nana — Kapulani
1978. Nanaie — Kahaumokuleia
1979. Nanaielani — Hinakina‘u
1980. Waikalani — Kekauilani
1981. Kuheleimoana — Mapu‘uaia‘a‘ala
1982. Konohiki — Hakaululena
1983. Waolena — Mahui‘e
Waolena was the man, Mahui‘e the wife
1984. Akalana — Hina-a-ke-ahi
Akalana was the man, Hina-of-the-fire the wife
1985. Hanau Maui mua, hanau Maui waena
Born was Maui the first, born was Maui the middle one
1986. Hanau Maui-kiki‘i, hanau Maui-a-ka-malo
Born was Maui-ki‘iki‘i, born was Maui of the loincloth
1987. O ka malo o Akalana i humea
The loincloth with which Akalana girded his loins
1988. Ho‘okauhua Hina-a-ke-ahi, hanau he moa
Hina-of-the-fire conceived, a fowl was born
1889. He huamoa ke keiki a Hina i ho‘okauhua
The child of Hina was delivered in the shape of an egg
1990. ‘A‘ohe ho‘i he moa o ka moe ana
She had not slept with a fowl
1991. He moa ka ka hanau ana
But a fowl was born
1992. Alala ke keiki, ninau Hina
The child chirped, Hina was puzzled
1993. ‘A‘ohe ho‘i he kanaka o ka moe ana he keiki ka
Not from sleeping with a man did this child come
1994. He keiki aiwaiwa na Hina-a-ke-ahi
It was a strange child for Hina-of-the-fire
1995. Ukiuki Kia[‘i]-loa ma laua o Kia[‘i]-a-ka-poko
The two guards [?] were angry, the tall and the short one
1996. O na kaikunane ia o Hina
The brothers of Hina
1997. O na kia[‘i] elua iloko o ke ana ha
The two guards within the cave
1998. Paio haká Maui, hina ua kia[‘i]
Maui fought, those guards fell
1999. Kahe ka wai ‘ula i ka lae o Maui
Red blood flowed from the brow [?] of Maui
2000. O ka ua mua ia a Maui
That was Maui’s first strife
2001. Ki‘i i ka pu ‘awa hiwa a Kane ma laua o Kanaloa
He fetched the bunch of black kava of Kane and Kanaloa
2002. O ka ua alua ia a Maui
That was the second strife of Maui
2003. O ka ua akolu ke ku‘eku‘e o ka ‘ahu‘awa
The third strife was the quarrel over the kava strainer
2004. O ka ua aha o ka ‘ohe a Kane ma laua o Kanaloa
The fourth strife was for the bamboo of Kane and Kanaloa
2005. O ka ua alima o ka paehumu[?]
The fifth strife was over the temple inclosure for images [?]
2006. O ka ua aono o ka anu‘u
The sixth strife was over the prayer tower in the heiau [?]
2007. Nu[n]u Maui, ninau i ka makuakane
Maui reflected, asked who was his father
2008. Ho‘ole Hina, “‘A‘ole au makua
Hina denied: “You have no father
2009. O ka malo o Kalana o ka makua ia”
The loincloth of Kalana, that was your father”
2010. ‘Ono i ka i‘a na Hina-a-ke-ahi
Hina-of-the-fire longed for fish
2011. A‘o i ka lawai‘a, kena Hina-a-ke-ahi
He learned to fish, Hina sent him
2012. “E ki‘i oe i ko makuakane
“Go get [it] of your parent
2013. Aia ilaila ke aho, ka makau
There is the line, the hook
2014. O Manai-a-ka-lani o ka makau ia
Manai-a-ka-lani, that is the hook
2015. O ka lou [a]na o na moku e hui ka moana kahiko”
For drawing together the lands of old ocean”
2016. Ki‘i [a]na ka ala‘e nui a Hina
He seized the great mudhen of Hina
2017. Ke kaikuahine manu
The sister bird
2018. O ka ua ahiku [o] na ua a Maui
That was the seventh strife of Maui
2019. O ke kupua e‘u nana i ho‘olou
He hooked the mischievous shape-shifter
2020. Ke ‘a, ka waha, ka opina o Pimoe
The jaw of Pimoe as it snapped open
2021. O ka i‘a ‘Aimoku e halulu ai ka moana
The lordly fish that shouts over the ocean
2022. Lilo Pimoe moe i kaina a Maui
Pimoe crouched in the presence of Maui
2023. Ulu aloha o Mahanaulu‘ehu
Love grew for Mahana-ulu-‘ehu
2024. O kama a Pimoe
Child of Pimoe
2025. Lawena uka ai Maui i na i‘a koe ka pewa
Maui drew them [?] ashore and ate all but the tailfin
2026. I ho‘ohalulu a‘e Kane ma laua o Kanaloa
Kane and Kanaloa were shaken from their foundation
2027. O ka ua a hikilele ‘iwa a Maui
By the ninth strife of Maui
2028. Ola Pimoe ma ka pewa
Pimoe “lived through the tailfin”
2029. Ola Mahanaulu‘ehu ma ka hi‘u
Mahana-ulu-‘ehu “lived through the tail”
2030. Lilo Hina-ke-ka ia Pe‘ape‘a
Hina-ke-ka was abducted by Pe‘ape‘a
2031. O ke akua pe‘ape‘a o Pe‘ape‘a
Pe‘ape‘a, god of the octopus family
2032. O ka ua ho‘olawa ia a Maui
That was Maui’s last strife
2033. I waluhia ka maka o Pe‘ape‘a-makawalu
He scratched out the eyes of the eight-eyed Pe‘ape‘a
2034. Kikeke ka ua ia Moemoe
The strife ended with Moemoe
2035. Kilika ke kaua a Maui i ka La
Everyone knows about the battle of Maui with the sun
2036. I kipuka ‘ahele a Maui
With the loop of Maui’s snaring-rope
2037. Lilo makali‘i i ka La
Winter [?] became the sun’s
2038. Lilo ke kau ia Maui
Summer became Maui’s
2039. Inu i ka wailena ma ke kuna
He drank the yellow water to the dregs [?]
2040. O Kane ma laua o Kanaloa
Of Kane and Kanaloa
2041. O kaua i ka ho‘upa‘upa
He strove with trickery
2042. Puni Hawai‘i, puni Maui
Around Hawai‘i, around Maui
2043. Puni Kauai, puni Oahu
Around Kauai, around Oahu
2044. I Kahulu‘u ka ewe i Waikane ka piko
At Kahulu‘u was the afterbirth [deposited], at Waikane the navel cord
2045. Ha‘ule i Hakipu‘u i Kualoa
He died at Hakipu‘u in Kualoa
2046. O Maui-a-ka-malo
Maui-of-the-loincloth
2047. O ka ho‘okala kupua o ka moku
The lawless shape-shifter of the island
2048.     He moku–no
A chief indeed

[16]   KA WA UMIKUMAMALIMA
CHANT SIXTEEN

2049. Maui ke kane — Hinakealohaila ka wahine
Maui-son-of-Kalana was the man, Hina-kealohaila the wife
2050. Nanamaoa — Hinakapa‘ikua
2051. Kula‘i — Hinaho‘opa‘ia
2052. Nanakua‘e — Keaukuhonua
2053. Kapawa — Kukuluhiokalani
2054. Heleipawa — Ko‘oko‘okumaikalani
2055. Hulumalailena — Hinamaikalani
Hulu-at-[the]-yellow-sky was the man, Hina-from-the-heavens the wife
2056. ‘Aikanaka — Hina‘aiakamalama
‘Ai-kanaka was the man, Hina-of-the-moon the wife
2057. Hanau o Punaimua, o Hema, o Puna i muli
Born was Puna-the-first, born was Hema, born was Puna-the-last
2058. ‘Aha‘i Hema i ke apuela o Luamahaheau
Born was Kaha‘i the great to Hema, Hina-ulu-‘ohi‘a was the wife
2059. Hanau Kaha‘i-nui-a-Hema — Hinaulu‘ohi‘a
Hema went after the birthgifts for the wife [?]
2060. Wahieloa ke kane — Ho‘olaukahili ka wahine
Wahieloa was the man, Ho‘olaukahili the wife
2061. Laka — Hikawaolena
Laka was the man, Hikawainui the wife
2062. Luanu‘u — Kapokulei‘ula
2063. Kamea — Popomaile
2064. Pohukaina — Huahuakapolei
2065. Hua — Hikiiluna
2066. Paunuikaikeanaina — Manokalililani
2067. Huanuiekalaia‘ila‘ikai — Kapoea
2068. Paunuikuakaolokea — Kapuho‘okia
2069. Haho — Kauwilai‘anapu
2070. Palena — Hikawainui
Palena was the man, Hikawainui the wife
2071.     Hanau Hanala‘anui, hanau Hanala‘aiki
Born was Hanala‘a-nui, born was Hanala‘a-iki
2072. Hanala‘aiki ke kane — Kapukapu ka wahine
Hanala‘aiki was the man …
2073. Mauiloa — Kauhua
2074. Alau — Moeikeana
2075. Kanunokokuheli‘i — Keikauhale
2076. Lonomai — Kolu
2077. Wakalana — Kawai
2078. ‘Alo — Puia
2079. Kaheka — Ma‘ilou
2080. Mapuleo — Kama‘eokalani
2081. Paukei — Pa‘inale‘a

2082. Luakoa ke kane — Hina‘apo‘apo ka wahine
2083. Kuhimau — Kaumana
2084. Kamaluohua — Kapu
2085. Lo‘e — Waoha‘akuna
2086. Kahokuohua — Hikakauwila
2087. Kaka‘e — Kapohanaupuni
2088. Kaulahea — Kapohauola,
2089. Kahekili — Hauanuihoni‘ala
Kahekili [the first] was the man, Hauanuihoni‘ala was the wife
2090. Hanau o Kawauka‘ohele, o Kelea-nui-noho-ana-‘api‘api, he wahine
Born was Kawauka‘ohele and [his sister] Kelea-nui-noho-ana-‘api‘api [“Kelea-swimming-like-a-fish”]
2091. Noho [Kelea] ia Kalamakua
She [Kelea] lived as a wife to Kalamakua
2092. Hanau La‘ielohelohe, noho ia Pi‘ilani, [hanau Pi‘ikea]
Born was La‘ie-lohelohe, [she] lived with Pi‘ilani, Pi‘ikea was born
2093. O Pi‘ikea noho ia ‘Umi, [hanau] o Kumalae-nui-a-Umi
Pi‘ikea lived with ‘Umi, Kumalae-nui-a-‘Umi [was born]
2094. Nona ka Pali haili kauwa
His was the slave-destroying cliff
2095. Kumalaenui-a-‘Umi ke kane, o Kumunuipuawale ka wahine
Kumulae-nui-a-‘Umi was the man, Kumu-nui-puawale the wife
2096. Makua ke kane, ka wohi kukahi o ka moku
Makua was the man, standing first of wohi rank on the island
2097. Kapohelemai ka wahine, he wohi ali‘i kapu, ka ho‘ano
Kapo-hele-mai was the wife, a taboo wohi chiefess, the sacred one
2098. O ‘I, ia ‘I ka moku, ka haina kanaka
‘I, to ‘I is the chiefship, the right to offer human sacrifice
2099. Ke kaulana ‘aina i Pakini
The ruler over the land section of Pakini
2100. Ka ‘ohi‘a ko, ke ku‘ina o ka moku o Hawai‘i
With the right to cut down ‘ohi‘a wood for images, the protector of the island of Hawai‘i
2101. Ia Ahu, ia Ahu-a-‘I, ia Lono
To Ahu, Ahu son of ‘I, to Lono
2102.       Ia Lono-i-ka-makahiki ho‘i
To Lono-i-ka-makahiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: